Inge Redeker

Inge Redeker

10 tips om burgerkracht te benutten binnen sociaal domein

Door burgerkracht kun je de kwaliteit van zorg en ondersteuning in het sociaal domein beter benutten. Hoe doe je dat? Bekijk de volgende 10 tips.

14-03-2019

Zó benut je burgerkracht - 10 tips

  1. Ga uit van het dagelijkse leven van een burger, knip het leven niet in stukken, maar kijk integraal naar het leven, inclusief zorg en ondersteuning.
  2. Betrek inwoners vanaf de start bij kwaliteit, ga in dialoog met inwoners.
  3. Maak inbreng van inwoners zichtbaar voor iedereen, werk bijvoorbeeld met ervaringsverhalen op film, benut ook sociale media.
  4. Begin bij koplopers, mensen die echt iets willen (zowel bij ambtenaren, professionals als inwoners).
  5. Betrek ambtenaren die het leuk vinden om met ouderen, mantelzorgers en mensen met een beperking te praten.
  6. Ga naar buiten en sluit aan bij ontmoetingen, bijeenkomsten, oploopjes en wijkoverleggen.
  7. Begin kleinschalig, leg niet alles van tevoren vast, zorg voor ruimte om dingen te laten ontstaan en zich te ontwikkelen.
  8. Benut ontwikkelde methoden zoals het Kwaliteitskompas en het Toetsingskader Sociaal Domein (Pdf) en kwaliteitsinstrumenten die eerder in andere sectoren zijn ontwikkeld.
  9. Maak burgerkracht onderdeel van gemeentelijk kwaliteitsbeleid, denk bij kwaliteit dus ook aan eigen regie, autonomie en keuzevrijheid.
  10. Maak gebruik van bestaande gereedschappen, bijvoorbeeld van Aandacht voor Iedereen (AVI), ontwikkeld om Wmo-raden, Raden Sociaal Domein, cliëntenraden, lokale belangenbehartigers en gemeenten te ondersteunen.

De tips zijn afkomstig uit het inspiratiedossier Burgers in beeld dat Vilans, op verzoek van samenwerkende patiënten- en cliëntenorganisaties, heeft ontwikkeld. De publicatie bevat legio voorbeelden van bewoners die worden betrokken bij de ontwikkeling en verbetering van de zorg en ondersteuning. Het dossier is bedoeld voor lokale belangenbehartigers, adviesraden en gemeenten.

Lees meer over lokaal organiseren

Meer informatie? Neem contact op met:

IngeExpert
Inge
Redeker
Expert i.redeker@vilans.nl 06 29 97 00 46
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl