Johan Vesseur

Johan Vesseur

Aanpak antibioticaresistentie in verpleeghuizen

Wij voeren in 2016 in opdracht van het ministerie van VWS het project Aanpak antibioticaresistentie verpleeghuizen uit. Met dit project willen wij, samen met V&VN en ActiZ en andere betrokken partijen de aanwezigheid van Bijzonder Resistente Micro-Organismen (BRMO) in verpleeghuizen terugdringen.

19-09-2016

Om dat doel te bereiken willen we het bewustzijn van bestuurders en professionals over antibioticaresistentie (ABR) in verpleeghuizen verhogen en wenselijk hygiënisch gedrag van professionals, bewoners en familie bevorderen. Het structureel verbeteren van de basishygiëne in verpleeghuizen draagt bij aan het voorkomen van infecties en het verminderen van het daarbij horende antibioticagebruik door bewoners.

Aanpak antibioticaresistentie in verpleeghuizen

Antibioticaresistentie

Antibioticaresistentie is een bedreiging voor de volksgezondheid. Nu al sterven naar schatting jaarlijks 25.000 mensen in Europa aan de gevolgen hiervan. Zonder actief verminderen van infecties en antibioticagebruik loopt dit aantal verder op. Als antibiotica niet meer werkt worden bijvoorbeeld operaties op termijn gevaarlijk en worden nu nog eenvoudig te genezen ziektes weer levensbedreigend.

Bacteriën houden zich niet aan grenzen

De aanpak van antibioticaresistentie heeft daarom prioriteit voor minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Een brede aanpak is nodig: in de zorg, veehouderij, voedselproductie, bij de ontwikkeling van nieuwe behandelmethoden en ook internationaal. Bacteriën houden zich immers niet aan grenzen.

Bewustwording

Aanpak antibioticaresistentie richt zich op het verhogen van de bewustwording van bestuurders en professionals over de risico’s van antibioticaresistentie in verpleeghuizen en het verbeteren van de basishygiëne. Op basis van ervaringen van professionals ontwikkelen we een interventiemix. We maken gebruik van bestaand informatiemateriaal, richtlijnen en protocollen. De interventiemix moet effectief, betaalbaar en eenvoudig toepasbaar zijn en vooral aansluiten bij de belevingswereld en de praktijk van verpleegkundigen en verzorgenden.

Uitbraak van ABR

Wij ontwikkelen met kennispartners materialen en slimme technieken die de ‘huiselijke hygiëne’ zo goed mogelijk ondersteunen. We doen dit samen met de gebruikers en gebruikt de ervaringen van verpleeghuizen die een uitbraak van ABR hebben meegemaakt. Daarnaast stimuleren we samenwerking tussen relevante partijen en organisaties en het aansluiten van verpleeghuizen bij regionale netwerken met het doel sneller onderling kennis uit te wisselen. Om het project tot een succes te maken zoeken we nauwe samenwerking en afstemming met experts en organisaties voor verpleeghuiszorg.

Kennis over hygiëne voor de hele verpleeghuissector

Een opbrengst van het project is meer kennis over effectieve implementatie van basishygiëne zonder toename van administratieve lastendruk. Deze kennis komt beschikbaar voor de hele sector, met name via het Kennisplein Zorg voor Beter. De bestaande kennis over het verminderen van de aanwezigheid van BRMO in verpleeghuizen is te vinden op Zorg voor Beter.

Het project Aanpak antibioticaresistentie verpleeghuizen maakt onderdeel uit van de publiekscampagne van VWS daarwordtiedereenbetervan.nl.

Meer informatie over hygiëne

Meer informatie? Neem contact op met:

JohanSenior adviseur
Johan
Vesseur
Senior adviseur j.vesseur@vilans.nl 06 31 93 49 40
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl