Johan Vesseur

Johan Vesseur

Antibioticaresistentie in verpleeghuizen in het centrum van de aandacht

Wie de volle zaal van het Jaarbeurs Media Plaza bekeek, wist het meteen: antibioticaresistentie in de ouderenzorg is een hot topic geworden. Het door het ministerie van VWS, het RIVM en ons georganiseerde symposium hierover op 14 november 2017 voorzag duidelijk in een grote behoefte aan kennisontwikkeling.

20-11-2017

Angelique Berg, directeur-generaal volksgezondheid van het ministerie van VWS, wond er in haar openingswoord geen doekjes om. ‘Het feit dat hier vandaag 2 keer zoveel mensen bijeen zijn als bij het congres over hetzelfde onderwerp van vorig jaar, bewijst hoezeer antibioticaresistentie (ABR) in de ouderenzorg aan aandacht wint,’ zei ze. ‘En terecht, want antibioticaresistentie is een van de grootste bedreigingen voor de volksgezondheid. Een onderdeel van goede zorg is goede hygiëne en infectiepreventie.’

Lees hoe u met ons project Antibioticaresistentie in verpleeghuizen (ABR) het bewustzijn verhoogt over antibioticaresistentie in verpleeghuizen.

Van ziekenhuisprobleem naar maatschappelijk probleem

Jaap van Dissel van het centrum infectiepreventie van het RIVM bracht in herinnering dat 30 jaar geleden de ‘Werkgroep Infectie Preventie’ werd opgericht en 10 jaar later de Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid. ‘Resistentie was toen nog vooral een ziekenhuisprobleem’, zei hij. ‘Maar een jaar of 10 geleden zagen we de verschuiving van dit probleem naar de samenleving.’

Uitnodiging aan verpleeghuizen

‘Toen werd samenwerking met huisartsen en verpleeghuizen essentieel. Ook die laatste zijn belangrijk, want verpleeghuizen zijn een onderdeel van de zorgketen. In de ziekenhuizen bestaat echter nog steeds weinig kennis over de infectieproblematiek die zich daar voordoet. Met ons onderzoek hopen we wel de actuele situatie in kaart te brengen en een uitgangpunt te creëren voor het leren van best practices.’ Dat dit een uitnodiging aan de verpleeghuizen was om mee te doen aan dit onderzoek was duidelijk.

De uitdagingen van een bacterie-uitbraak

Huub Rommers, bestuurder van Zorggroep Noorderboog, vertelde wat het betekent om als verpleeghuis een uitbraak mee te maken. Het ging om een woonzorglocatie in Meppel met 100 appartementen, waar mensen wonen met ZZP met verblijf maar zonder behandeling en waar alles openbaar toegankelijk is. Hij vertelde: ‘Een cliënte had een urineweginfectie. Een kweek, gemaakt door het laboratorium van het Isala ziekenhuis, toonde aan dat het om de resistente bacterie CPE ging. Contactonderzoek wees uit dat 7 andere bewoners ook besmet waren met dezelfde bacterie.’

Eigen sanitair

Rommers vervolgde: ‘We besloten om samen met de arts-microbioloog van het ziekenhuis beleid te ontwikkelen voor de zaak, maar niet meteen het hele MRSA-protocol toe te passen. Wel is een Outbreak Management Team opgezet. De cliënte had dagelijkse ADL-zorg nodig en verbleef overdag met andere bewoners in de buurtkamer, met gedeeld sanitair. Om de huiselijkheid te bewaren, hebben we niet gekozen voor isolatie, maar de besmette bewoners wel beschermd verzorgd en gezorgd dat ze alleen hun eigen sanitair gebruikten. Ook hebben we in de buurtkamer een apart toilet aangewezen voor deze mensen. De frequentie voor de schoonmaak van dit toilet is vergroot en er is een audit gedaan van de schoonmaak.’ Inmiddels is geen enkele bewoner meer positief.

Leefbaarheid en hygiëne

Stannie Driessen, Vilans-directeur advies en implementatie, vertelde: ‘We wilden komen tot een programma op het gebied van antibioticaresistentie waarin de eigenheid van verpleeghuizen, de leefbaarheid, behouden zou blijven. Heel belangrijk hierbij is awareness kweken. Het is heel denkbaar dat je als verzorgende iets persoonlijks doet voor een bewoner, zoals een onderbroek op de hand wassen of een hygiënemaatregel achterwege laten omdat die afstand schept. Met de opzet van ons programma gingen we uit van die opvattingen, met als kernboodschap gedragsverandering. Alleen scholing is onvoldoende om die te bereiken, je moet aansluiten op wat op de werkvloer leeft.’

Het gevoel van urgentie vasthouden

Volgens Driessen is het ook moeilijk om het gevoel van urgentie vast te houden als een uitbraak weer tot staan is gebracht. ‘Sluit daarom aan bij wat er in de praktijk leeft,’ zei ze. ‘Veel verzorgenden hebben vragen over hygiënisch werken. Daar ligt een kans, ook als er geen urgentie is.’ ‘Ook audits helpen,’ vulde Rommers aan. ‘Je verspreidt dan kennis en bewustwording, zeker als je er ook de schoonmaak bij betrekt.’

Sluitstuk van het plenaire deel was de première van de campagnefilm Samen sterk tegen antibioticaresistentie.

Meer informatie over antibioticaresistentie (ABR)

Meer informatie? Neem contact op met:

JohanSenior adviseur
Johan
Vesseur
Senior adviseur j.vesseur@vilans.nl 06 31 93 49 40
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl