Marjolein de Meijer

Marjolein de Meijer

Basismodel ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas

Donderdag 8 juni presenteerden de gemeentes Amsterdam en ‘s-Hertogenbosch een basismodel om de zorg en ondersteuning voor kinderen met overgewicht en obesitas te organiseren. Het basismodel is bedoeld als uitgangspunt voor andere gemeenten, om tot een eigen lokale invulling te komen. Vilans ondersteunde beide gemeentes bij het beschrijven en visualiseren van het model.

12-07-2017

Gemeenten hebben sinds de invoering van de nieuwe Jeugdwet in 2015 net als zorgverzekeraars een hulp- en zorgplicht voor kinderen met overgewicht en obesitas en hun ouders. De gemeentes Amsterdam en ’s-Hertogenbosch experimenteerden de afgelopen jaren met een ‘sluitende ketenaanpak’. Kern van deze aanpak: elk kind dat te zwaar is, blijft (met de ouders) in beeld en krijgt de zorg en ondersteuning die nodig is. De professional kijkt behalve naar leefstijl ook nadrukkelijk naar de omstandigheden van kind en gezin.

basismodel ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesistas

Gezonde leefstijl vraagt om lange adem

Wethouder Zorg van de gemeente Amsterdam, Eric van der Burg: ‘We weten inmiddels dat korte interventies op de lange termijn niet werken. Een structureel gezondere leefstijl is een kwestie van lange adem. Vandaar dat onze professionals deze kinderen en hun ouders minstens 3 jaar begeleiden. Zij werken intensief samen met andere betrokkenen bij het gezin: school, huisarts, jeugdhulp tot en met de sportvereniging en de schuldhulpverlener aan toe. Dat bedoelen we met een sluitende ketenaanpak.’

Ketenaanpak overgewicht en obesitas voorwaarde voor succes

De aanpak lijkt bij te dragen aan de daling van het aantal kinderen met overgewicht en obesitas en heeft geleid tot dit basismodel. Het model beschrijft welke activiteiten en partners nodig zijn, welke rol iedere partner heeft en hoe de onderlinge samenwerking eruit ziet. Bijzonder is dat de aanpak uitvoerbaar is binnen bestaande financieringsmogelijkheden van gemeente en zorgverzekeraar. Vanuit de huidige wettelijke kaders zijn alle benodigde onderdelen in de keten te financieren.

Ouders en kinderen zelf aan zet

Het basismodel beschrijft allereerst de visie op de zorg voor kinderen en gezinnen. Edgar van Mil, kinderarts en initiatiefnemer van deze aanpak in ’s-Hertogenbosch: ‘Ouders en kinderen helpen om zélf de stappen te zetten naar een gezondere leefstijl, daar draait het om. Gezamenlijk bespreken wat daarvoor nodig is en vervolgens daarnaar handelen. Een goede samenwerking tussen professionals binnen en buiten de zorg is dan onmisbaar. Het basismodel helpt hen om hun nieuwe rol hierin te kunnen pakken.’

Experimenten bij 8 gemeenten

Het ministerie van VWS wees de methode van Amsterdam en ’s-Hertogenbosch begin 2016 aan als ‘good practice’ en gaf een subsidie aan Care for Obesity om de aanpak met in totaal 8 gemeenten verder uit te werken. Naast Amsterdam en ’s-Hertogenbosch zijn dat Almere, Arnhem, Maastricht, Oss, Smallingerland en Zaanstad. Zij experimenteren met het model in andere omstandigheden, bijvoorbeeld in een kleine gemeente. Zo ontstaat inzicht in wat nodig is om het model in diverse settings te laten werken.

De rol van Vilans

Vilans ondersteunde de gemeentes Amsterdam en ’s-Hertogenbosch bij het visualiseren en helder beschrijven van het werkproces van de ketensamenwerking waarbij het kind en gezin centraal staan. Het resultaat is een doorklikbare pdf met toegankelijke informatie en aansprekende afbeeldingen waarmee andere gemeentes hun voordeel kunnen doen. Het geeft professionals en beleidsmakers inzicht in wat nodig is om met een brede blik te kijken naar het kind met overgewicht of obesitas en de werkzame elementen te vertalen naar de eigen lokale situatie.  

Bekijk de aanpak op de website van Care for obesity

Meer over ketens en netwerken

Meer informatie? Neem contact op met:

MarjoleinSenior adviseur
Marjolein
de Meijer
Senior adviseur m.demeijer@vilans.nl 06 22 81 02 31
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl