Wouter van den Elsen

Wouter van den Elsen

Bewonerscollectief Stichting Hilversumse Meent onderzoekt vergrijzing

Wat is er nodig om de wijk Hilversumse Meent leefbaar te houden voor jong en oud? De bewonersorganisatie Stichting Hilversumse Meent heeft Vilans gevraagd deze kwestie te onderzoeken, zoals te lezen in het rapport ‘Ouder worden in de Hilversumse Meent’. De onderzoekers kijken hierin naar de effecten van de vergrijzing in de wijk op het gebied van wonen, sociale cohesie en bereikbaarheid. Er zijn op deze thema’s belangrijke stappen te zetten om de gewenste leefbaarheid te behouden.

02-03-2020

Het rapport is vrijdag 28 februari gepresenteerd aan wethouders Wimar Jaeger en Karin Walters van Hilversum. De aanleiding voor het onderzoek is de huidige vergrijzing van de wijk in combinatie met de afwezigheid van een woon-zorgcomplex en de moeilijkheden bij doorstroom naar kleinere (levensloopbestendige) woningen. Bovendien speelt het feit dat bewoners graag in de wijk blijven wonen en er een stabiele en actieve wijkorganisatie is en veel actieve wijkbewoners.

Cohesie jong en oud

Via interviews en literatuurstudie hebben de Vilans-onderzoekers gekeken naar de kansen en bedreigingen van de vergrijzing voor de leefbaarheid van de Hilversumse Meent. Ze onderzochten bovendien wat de oudere bewoner nodig heeft om prettig en veilig in de Meent te kunnen blijven wonen en wat de wensen en behoeften van de jongere Meentbewoner zijn. De mismatch tussen het woningaanbod en de huidige populatie van de Meent maakt dat mensen in woningen wonen die niet geschikt zijn voor hun levensfase, wat eenzaamheid en onveilige situaties met zich mee kan brengen. Daarnaast ontstaat door de toenemende ziektelast onder ouderen, in combinatie met het langer thuis wonen, meer druk op zowel de formele als de informele zorg in de wijk. Om het mantelzorg- en vrijwilligerspotentieel op peil te houden is het belangrijk dat de sociale cohesie tussen ‘jong’ en ‘oud’ versterkt wordt. Tot besluit komt de verkeersveiligheid in de Meent door de vergrijzing onder druk te staan. Ouderen zijn per afgelegde kilometer vaker betrokken bij een verkeersongeval dan andere bevolkingsgroepen.

Bouwen

Wat betreft wensen en behoeften staat wonen met stip op nummer één. In het rapport staat: ‘Er is nieuwbouw nodig om de doorstroom te bevorderen aangezien de woningmarkt nu muurvast zit. De nieuwe woningen dienen bestemd te zijn voor senioren en verenigen bij voorkeur wonen en zorg met elkaar. Dit woon-zorgcomplex dient centraal in de wijk te komen zodat de bewoners gebruik kunnen (blijven) maken van de voorzieningen in de Kruisdam en het winkelcentrum.’ Naast de nieuwbouw is het ook belangrijk dat de bereidheid tot verhuizen en doen van aanpassingen van de woning omhooggaat. Er moeten onzekerheden over de kosten die verhuizingen met zich meebrengen weggenomen worden en de nieuwe woning moet niet te duur zijn. Daarnaast is het belangrijk dat de oudere huiseigenaar zich bewust is van het belang van woningaanpassingen, de kosten die eraan verbonden zijn en de financieringsmogelijkheden.’

Sociale cohesie

Het behoud van de sociale cohesie in de Meent is volgens het rapport ook zeer belangrijk. ‘De wijk kent op dit moment een groot sociaal kapitaal en sterke onderlinge verbondenheid. Kanttekening die daarbij door verschillende mensen geplaatst wordt, is dat niet iedereen zich op dit moment welkom voelt bij de Stichting en in de Kruisdam, dit komt doordat zij geen aansluiting vinden bij de groep die nu actief is of dat de georganiseerde activiteiten niet bij hen aansluiten. Om ook in de toekomst de sociale cohesie in de buurt te waarborgen is het belangrijk dat ook de jongere Meentbewoner zich welkom voelt bij de bewonersorganisatie en dat het aanbod van de Kruisdam aansluit bij zijn of haar wensen. Hierbij moet gezegd worden dat het huidige stichtingsbestuur hier werk van maakt. Dit onderzoek benadrukt het belang hiervan.’

Ouder worden in de Hilversumse Meent

In het onderzoeksrapport komen onderwerpen als gezondheid en zorg, dementie, mantelzorg, mobiliteit en veiligheid, voorzieningen en bereikbaarheid, sociale samenhang en eenzaamheid aan bod.

Meer informatie? Neem contact op met:

LianOnderzoeker
Lian
Stouthard
Onderzoeker l.stouthard@vilans.nl 06 22 81 06 18
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl