Lian Stouthard

Lian Stouthard

Datamodellen kunnen zorgvraag voorspellen

Integraal werken in de wijk betekent nieuwe (andere) vormen van samenwerken en werkwijzen in het sociaal domein. Afgelopen jaar kwamen we in diverse projecten van ‘Integraal Werken in de Wijk’ mooie praktijkvoorbeelden tegen die we graag willen delen. Zo ook in Stichtse Vecht.

25-06-2018

‘Het werken met data binnen de gemeente wordt niet minder; datagericht werken wordt steeds belangrijker.’ Dat weet Nic Verbij, werkzaam als informatieanalist sociaal domein binnen de gemeente Stichtse Vecht. Met een collega stelt hij een monitor op die met data ontwikkelingen in het sociaal domein laat zien. Daarnaast experimenteert hij aan de hand van datamodellen met voorspellingen, die helpen bij het in kaart brengen van toekomstig zorggebruik.

Naam: Nic Verbij
Functie: informatieanalist
Doel: met data ontwikkelingen sociaal domein in kaart brengen
Gemeente: Stichtse Vecht

Vraag naar thuiszorg

‘Als je bijvoorbeeld naar de hulp bij het huishouden kijkt dan zie je dat er nu nog genoeg budget is binnen de gemeente. Maar tegelijkertijd weten we dat er vergrijzing optreedt en willen we dat mensen langer thuis blijven wonen. We weten dus dat de vraag naar thuiszorg zal toenemen en dat we hier in de toekomst als gemeente meer geld aan uit gaan geven. Dankzij de datamodellen kunnen we beter voorspellen wanneer en hoe de vraag zal toenemen’, vertelt hij.

‘Het centraal stellen van de cliënt en zorg en ondersteuning aanvragen gaan gemakkelijker als je datagestuurd werkt.’

Voordelen van data in sociaal domein

Datagericht werken wordt steeds belangrijker. ‘Aan de ene kant omdat er door de zorgtransities meer data beschikbaar zijn dan voorheen en aan de andere kant omdat de gemeente voor uitdagingen staat in de financiering van het sociaal domein’, licht Nic Verbij toe. ‘Als je de data binnen het sociaal domein goed in kaart brengt kan je de gemeente in staat stellen zorg te organiseren die aansluit bij de vraag van de inwoners, waardoor de beschikbare middelen efficiënter worden ingezet. Daarnaast kan je zowel overlap als gaten in de dienstverlening in kaart brengen en daarmee samenwerking tussen de verschillende uitvoerende instanties aanjagen.’

Kansen in plaats van belemmeringen

Datagestuurd werken vraagt veel van de organisatie en is eigenlijk een transformatie op zich. ‘Het is van belang dat er mensen zijn met kennis van data, maar minstens zo belangrijk is het om je te realiseren dat deze transformatie een organisatieverandering is waarbij inzet van de hele organisatie van essentieel belang is.’

‘Data leveren pas iets op als wij er betekenis aan geven. Om nieuwe manieren van werken, onder andere het werken met data, te laten slagen binnen een organisatie heb je een frisse blik nodig. De oude systemen en denkwijzen zijn niet ingericht op het werken vanuit een informatieperspectief. Als je met een nieuwe blik naar de systemen kijkt dan sta je ook meteen open voor nieuwe manieren van werken en zie je makkelijker de kansen van data in plaats van de belemmeringen.’

Informatievragen

Als informatieanalist werkt Nic Verbij samen met alle lagen binnen de gemeente: ‘Er is overleg met de wethouders en beleidsmedewerkers, maar je staat ook dicht bij bijvoorbeeld het Wmo-loket en de backoffice. Deze interne samenwerking verloopt goed, steeds meer mensen binnen de gemeente Stichtse Vecht staan open voor het gebruiken van data en beginnen de mogelijkheden van datagestuurd werken te zien.

Naast deze interne samenwerking werk je als informatieanalist ook samen met de verschillende partners van de gemeente. Om een veilige en betaalbare datastructuur op te zetten is het voor een middelgrote gemeente van belang om een aantal informatievragen goed te definiëren.’

Privacy waarborgen

De samenwerking met zorgorganisaties is door vraagstukken rond privacy nog een uitdaging. ‘Op dit moment missen we van elkaar de data om goed te kunnen analyseren of de geleverde zorg ook tot de gewenste resultaten heeft geleid. Het is vooral de onwetendheid rond dit onderwerp die datauitwisseling in de keten nog tegenhoudt. Er zijn wel degelijk mogelijkheden om data op een veilige manier te gebruiken waarbij de privacy van de cliënt gewaarborgd is. Hier valt in de toekomst naar mijn idee nog veel te winnen.’

Blockchain

Datagestuurd werken biedt veel kansen, vindt de informatieanalist. ‘Denk aan preventie, beleid opstellen en het inkopen van en regie houden op zorg en ondersteuning. Ook het centraal stellen van de cliënt en zorg en ondersteuning aanvragen gaan gemakkelijker als je datagestuurd werkt.’

‘Zo experimenteren we bijvoorbeeld met het gebruik van blockchaintechnologie bij het aanvragen van Wmo-voorzieningen. Nu is dat een vrij arbeidsintensief en langdurend traject waarbij verschillende partijen informatie goedkeuren en vastleggen. In het huidige systeem kan een Wmo-aanvraag 6 weken in beslag nemen. Wanneer we gebruik maken van blockchaintechnologie kunnen we veel stappen automatiseren waar nu gewacht wordt op handelingen van een partij. En het proces is altijd inzichtelijk voor alle betrokken partijen. Tegelijkertijd gaat een blockchain ergens ook in tegen het idee van de decentralisaties, want je wil een landelijk systeem waarop alle overheidsinstanties, gemeenten, inwoners, zorgaanbieders en dergelijke zijn aangesloten.’

Kennis delen

‘Er zijn ook nog veel kansen te benutten in de samenwerking met externe partijen en met andere gemeenten. Elke gemeente is bezig met het opzetten van goede informatievoorziening aan de hand van lokale wensen. We kunnen hier meer van elkaar leren en beter kennis delen. Bijvoorbeeld door het delen van ‘best practices’ van IT-infrastructuur, hoe te sturen op resultaten, hoe de organisatie te transformeren naar een datagestuurde organisatie, hoe data veilig op te slaan in een cloud-omgeving, enzovoort. Het opzetten van datasystemen is namelijk ook een uitdaging op zichzelf’, besluit Nic Verbij.

Tips

  • Voor een veilige en betaalbare datastructuur is het van belang om vooraf een aantal informatievragen goed te definiëren.
  • Deel kennis, bijvoorbeeld best practices van IT-infrastructuur, sturen op resultaten, hoe transformeren naar een datagestuurde organisatie en hoe data veilig opslaan.
  • Datagestuurd werken is een organisatieverandering waarbij inzet van de hele organisatie van essentieel belang is.

Dit interview maakt deel uit van de publicatie Van gebiedsregisseur tot informatieanalist, nieuwe functies in het sociaal domein.

Meer informatie over lokale initiatieven

Meer informatie? Neem contact op met:

LianOnderzoeker
Lian
Stouthard
Onderzoeker l.stouthard@vilans.nl 06 22 81 06 18
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl