Mirella Minkman

Mirella Minkman

Ervaringen met de Wlz: van knelpunten tot behaalde ambities

Maatschappelijke en demografische veranderingen zoals de dubbele vergrijzing en de steeds stijgende zorgkosten hebben mede geleid tot de hervorming van de langdurende zorg (Hlz). De hervorming moest zorgkosten beheersen en de langdurende zorg beter laten aansluiten op de zorgbehoeften van mensen. Daarnaast moest het de mensen de mogelijkheid geven langer thuis te blijven wonen. We onderzochten hoe zorgaanbieders de veranderingen ervaren en of de veranderingen bijdragen aan de gewenste doelen.

22-05-2017

De ambities en ervaringen van de zorgaanbieders werden verzameld. Mirella Minkman, Henk Herman Nap, Lotte Cornelisse en Sanne van der Weegen schreven een artikel over de bevindingen in Kwaliteit in Zorg.

Lees de uitkomsten in het interview met Kwaliteit in Zorg

ervaringen wlz behaalde ambities in beeld

Invoering Wlz over het algemeen goed verlopen

De invoering van een nieuwe wet kost tijd en energie. Maar op een aantal aandachtspunten na, lijkt de invoering van de Wlz – vanuit het oogpunt van de zorgorganisatie – goed te zijn verlopen. Zo kunnen vrijwel alle zorgaanbieders de Wlz voldoende tot in hoge mate faciliteren op het gebied van service en ICT-infrastructuur.

Aandachtspunten Wet langdurige zorg

Er zijn ook aandachtspunten, vooral bij het benutten van extramurale leveringsvormen die het langer thuis blijven moeten ondersteunen. Het blijkt lastig tot onmogelijk om toereikende thuiszorg te leveren buiten geclusterde woonvormen, omdat er volgens zorgaanbieders te weinig vergoeding tegenover staat.

Verder gaven zorgaanbieders aan dat de relatief hoge administratieve lasten niet door de Wlz worden veroorzaakt, maar doordat er meerdere (niet altijd aansluitende) wetten zijn met verschillende regels en registratiesystemen.

Interactie beleid en praktijk

Verder blijkt de interactie tussen beleid en praktijk belangrijk te zijn. Het monitoren van de invoering van de Wlz werd door de zorgaanbieders en door het Ministerie van VWS dan ook als waardevol ervaren. Er ontstond mede dankzij de monitor een dialoog tussen beleid en praktijk; op bijeenkomsten werd levendig gediscussieerd tussen ambtenaren van VWS en zorgaanbieders en er werd constructief naar oplossingen gezocht. Ook diende het een doel in de bredere maatschappelijke verantwoording: de resultaten van de monitor zijn in zowel 2015 als 2016 teruggekoppeld naar de Tweede Kamer (Vilans, 2015; Tweede Kamer, 2016). Mirella Minkman, Henk Herman Nap, Lotte Cornelisse en Sanne van der Weegen brachten de ambities en ervaringen in beeld.

Lees het interview met Kwaliteit in Zorg

Meer informatie over de Wet langdurige zorg

Meer informatie? Neem contact op met:

MirellaVoorzitter raad van bestuur
Mirella
Minkman
Voorzitter raad van bestuur m.minkman@vilans.nl 030 7892300
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl