Mirella Minkman

Mirella Minkman

Evaluatie Wlz: ervaringen betrokkenen in kaart

Vilans en KPMG Plexus evalueren de Wet langdurige zorg en brengen de ervaringen van direct betrokkenen in kaart. Centraal staat het perspectief van de cliënt.

20-06-2016

Onze aanpak bestaat uit een literatuuronderzoek, focusgroepen met professionals en vrijwilligers, individuele interviews met cliënten, hun naasten en zorgverleners en een digitale raadpleging van managers en bestuurders van zorgorganisaties. Met dit onderzoek willen we een bijdrage leveren aan de maatschappelijke discussie over de kwaliteit van zorg voor mensen met een beperking en ouderen in onze samenleving.

Werkt de nieuwe visie?

Aanleiding is het verzoek van het Ministerie van VWS aan het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) de hervorming van de langdurige zorg (HLZ) te evalueren. De wetswijzigingen die gelden sinds 1 januari 2015 hebben tot gevolg dat mensen met een lichtere zorgbehoefte thuis blijven wonen en daar, zo nodig, geholpen worden. Zij vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Mensen met een blijvende behoefte aan 24-uurszorg vallen onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Met dit onderzoek evalueren we of deze nieuwe aanpak werkt in de praktijk.

Het onderzoeksteam

Onderzoeksteam dat de evaluatie van de Wet langdurende zorg uitvoert

Van links naar rechts: Hinke Gijzel (KPMG Plexus), Mirjam de Klerk (SCP), Cretien van Campen (SCP), Mirella Minkman (Vilans), Henk Herman Nap (Vilans), Marjolein Herps (Vilans), Karina Kuperus (KPMG Plexus).

Meer informatie

Het onderzoek loopt tot het voorjaar van 2017. Wilt u meer weten over deze evaluatie? Als u in de gehandicaptenzorg werkt, kunt u contact opnemen met ons via evaluatiewlz@vilans.nl. Als u werkt in de ouderenzorg kunt u contact opnemen met KPMG Plexus, tel: 020-656 44 26 of mailen naar NL-FMevaluatieWlz@kpmg.nl.

Meer informatie? Neem contact op met:

MirellaVoorzitter raad van bestuur
Mirella
Minkman
Voorzitter raad van bestuur m.minkman@vilans.nl 030 7892300
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl