Rian van de Schoot

Rian van de Schoot

Gemeente omarmt wijkteam, preventie en burgerbetrokkenheid blijven achter

Een jaar na de decentralisaties lijken gemeenten tevreden te zijn met hun keuze om . Dit blijkt uit de peiling ‘Sociale (wijk)teams in beeld’ uitgevoerd door Movisie, in samenwerking met ons en Nederlands Jeugdinstituut.

16-03-2016

Van de 234 ondervraagde gemeenten werkt 87% met sociale wijkteams. De basis staat maar door de hoge werkdruk en caseload komt 92% van de teams nog onvoldoende toe aan taken zoals het ‘outreachend’ werken (om onder meer zorgmijders te bereiken) en het betrekken van nuldelijnszorg (onder andere mantelzorgers en vrijwilligers).

De belangrijkste resultaten van de peiling

  • Aantal: Van de G32-gemeenten werkt 96% met sociale wijkteams. Bij de overige (middelgrote tot kleine) gemeenten is dat 86%.
  • Geen: 12%, vooral kleinere gemeenten, heeft geen sociaal wijkteam. Deze continueren, in het algemeen de aanpak van voor de transities.
  • Dekking: G32-gemeenten tellen gemiddeld acht teams. Middelgrote tot kleinere gemeenten gemiddeld twee teams. Het aantal teams lijkt gebaseerd op het aantal inwoners.
  • Uitbreiding: 90% van de gemeenten heeft geen plannen voor uitbreiding van het aantal teams in de nabije toekomst.
  • Doel: De belangrijkste doelstellingen van de teams, volgens de gemeenten, zijn het voorkomen van zwaardere zorg (46%), een integrale aanpak van multiproblematiek (46%), preventie van problematiek (45%), betere zorg en ondersteuning én vergroten zelfredzaamheid van burgers (beide 43%).
  • Vorm: 46% van de wijkteams kiest voor een breed integraal team voor alle hulpvragen.
  • Jeugd en Gezin: 63% van de gemeenten heeft teams met medewerkers die gespecialiseerd zijn in jeugd en gezin. 35% heeft een of meerdere teams die specifiek gericht zijn op jeugd en gezin.
  • Capaciteit: 8% geeft aan dat de teams voldoende tijd en capaciteit hebben. 92% erkent dat de teams nog niet aan alle taken toekomen. Outreachend werken (46%), organiseren van nuldelijnszorg; informele netwerken, buurthulp (43%), preventief werken/vroeg signalering (38%) en het ondersteunen en faciliteren van collectieve voorzieningen in de wijk (38%) zijn taken die onvoldoende worden uitgevoerd.
  • Resultaat: 68% van de gemeenten maakt afspraken met het team over de inzet (input), 22% over de werkzaamheden (output) en 53% over de doelstellingen en maatschappelijke veranderingen (outcome).

Gemeente omarmt wijkteam, preventie en burgerbetrokkenheid blijven achter

Weinig burgerbetrokkenheid sociale wijkteams

Uit de peiling blijkt dat nog veel gemeenten onvoldoende aandacht hebben voor burgerbetrokkenheid bij sociale wijkteams, zoals bijvoorbeeld een ervaringsdeskundige die over een casus meedenkt met het sociaal wijkteam of de inzet van wijkbewoners voor het organiseren van welzijnsactiviteiten. Op die manier blijft er veel kennis, kunde en inzet in buurten onbenut.

Mogelijk weten gemeenten niet goed hoe zij bewoners / cliënten bij de sociale wijkteams kunnen betrekken; onder de gemeenten die aangeven extra ondersteuning te willen, kiest 37% voor dit thema. De resultaten van de peiling worden door de samenwerkende kennisinstituten van het programma Integraal werken in de wijk (Movisie, NJi, NCJ, Trimbos-instituut, Vilans en de Werkplaatsen Sociaal Domein) gebruikt in de ondersteuning van professionals en beleidsmakers.

Meer weten?

Meer informatie? Neem contact op met:

RianDirecteur Leren, Innoveren en Onderzoeken
Rian
van de Schoot
Directeur Leren, Innoveren en Onderzoeken r.vandeschoot@vilans.nl 06 22 81 07 08
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl