Met GGZ samenwerken aan actuele thema’s

Het nieuwe programma ‘Nieuwe wegen GGZ en opvang' biedt 30 samenwerkingsverbanden/netwerken in de GGZ en opvang de kans om met elkaar te werken aan actuele thema’s en om leerervaring en resultaten in de etalage te zetten.

16-02-2016

GGZ verandert

Er verandert veel in de GGZ en de maatschappelijke opvang. De decentralisaties en de zijn doorgevoerd. Veel partijen werken aan vernieuwing van bestaand hulpaanbod of aan nieuwe antwoorden op bestaande vragen. Duidelijk is dat samenwerking met en in het sociale domein en samenwerking met cliënten en hun netwerk, essentieel is om cliënten perspectief op herstel en participatie te bieden. Hoe meer we daarbij van elkaar leren, des te groter de kans op versnelling van resultaten.

Voor wie

Organisaties die lid zijn van GGZ Nederland, RIBW Alliantie en Federatie Opvang, samen met hun partners met een nieuw domein overstijgend lokaal of regionaal samenwerkingsinitiatief. Of met een bestaand samenwerkingsinitiatief, dat een steuntje in de rug kan gebruiken door sterker te worden of door landelijke bekendheid te krijgen.

Thema’s

1. Zelfhulp, herstel, participatie en inclusie
2. Wonen, opvang en bescherming
3. Informele zorg en sociale netwerken

Hoe werkt het

Samenwerkingsverbanden op 1 van de bovenstaande thema’s (die ruim geïnterpreteerd kunnen worden) nodigen wij uit zich aan te melden voor het aanjaagprogramma. In een gesprek verkennen wij thema’s die u aanspreken, welke doelen u wilt behalen, welke ondersteuning daarbij past en waar u op kunt rekenen.

Hulp van kennisinstituten

U kunt daarbij denken aan hulp bij het opstellen en uitvoeren van een ontwikkelplan, inspiratie-sessies voor deelnemers, beschrijving van uw innovatieve praktijken, masterclasses met experts, uitwisseling met collega’s in andere regio’s, werkbezoeken, intervisie voor medewerkers uit verschillende sectoren. Deze ondersteuning wordt vanuit 3 kennisinstituten geboden.

Met GGZ samenwerken aan actuele thema’s

Looptijd

Het programma ‘Nieuwe wegen GGZ en opvang’ loopt van 2016 tot 2018. Per 25 januari 2016 start het aanmelden voor de 3 themagroepen (zie hierboven) met gemiddeld 10 samenwerkingsverbanden of netwerken.

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverbanden kunnen allerlei soorten samenstelling hebben. Het kan gaan om zorginstellingen met bedrijven of gemeenteafdelingen. Het kan gaan om cliënt gestuurde initiatieven met familieorganisaties en welzijnsorganisaties. Samenwerking met scholen, bedrijven, sportverenigingen, schuldhulporganisaties, corporaties, andere zorgsectoren, alles is denkbaar. Belangrijk criterium is echter, dat (vertegenwoordigers van) cliënten en familie meedoen.

Concrete doelen

Deelnemende organisaties werken aan:

 • Meer herstel voor mensen met ernstige psychische aandoeningen of oggz-problematiek
 • Ontschotting en integraal werken vanuit de cliënt, het zorgdomein verbinden aan het sociaal domein
 • Samenwerking met familie en cliënten(organisaties) op alle niveaus verbeteren
 • Nieuwe manieren van werken en organiseren in de GGZ en opvang

Zelf inbrengen:

 • Deelnemers zorgen voor een ontwikkelteam en projectleider (of dat is er al)
 • Deelnemers maken of hebben een plan voor invoer van een verandering en voeren dit uit

Deelnemers krijgen:

 • Betere uitkomsten van zorg voor cliënten met een meer toekomstbestendige wijze van organiseren
 • Inzicht in wat werkt en wat niet werkt door monitoring van de effecten
 • Inspiratie door co-creatie en kennis te maken met creatieve werkvormen
 • Delen van kennis en ervaringen in een actief netwerk van veranderaars
 • Bijeenkomsten en masterclasses
 • Actuele informatie via website en nieuwsbrieven
 • Themagroepen ondersteund door deskundige themacoördinatoren
 • Een landelijk podium voor mooie voorbeelden uit eigen praktijk

Mee doen

Bent u lid van GGZ Nederland, RIBW Alliantie of Federatie Opvang? Heeft u belangstelling voor dit programma? Stuur een e-mail naar info@nieuwewegenggzenopvang.nl of bel 06 - 22 81 00 36 om uw interesse kenbaar te maken.

Over programma ‘Nieuwe wegen GGZ en opvang’

In het programma ‘Nieuwe wegen GGZ en opvang’ werken 30 samenwerkingsverbanden of netwerken uit de GGZ en opvang met elkaar, met de kenniscentra Movisie, Phrenos, Trimbos Instituut, Vilans en met GGZ Nederland, de Federatie Opvang, de RIBW Alliantie en de LPGGZ samen in concrete projecten die kansen uit de hervorming langdurige zorg benutten en knelpunten afbouwen. Doel is om met ervaringen en resultaten uit de praktijk alle organisaties en betrokkenen in de sector te ondersteunen bij het vormgeven van nieuwe wegen.

Meer informatie over GGZ

Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl