Integraliteit - maak verbinding voor goede zorg

‘Zorg organiseren in samenhang rondom mensen is van belang. In zorgjargon noemen we dit “ketenzorg”, maar dat dekt de lading niet.’ Dat zegt Mirella Minkman deze week in een interview met onderzoeksorganisatie ZonMw.

09-04-2018

Minkman zegt in het interview dat naast de term ketenzorg ook de term integrale zorg, waarmee zorg bedoeld wordt die levensdomeinen verbindt, niet echt passen. ‘Liever gebruik ik de term "integraliteit", een woord dat volgens Van Dale niet bestaat. Kortom, ik heb andere woorden nodig om de gedachten over nieuwe zorg te definiëren. De samenwerkingsverbanden van de toekomst vragen om een nieuwe taal.’

Integraliteit

‘De beweging naar integraliteit is logisch. Kijk alleen maar naar welke problemen allemaal kunnen spelen bij een gezin dat met jeugdzorg te maken heeft: gezondheidsproblemen, schuldenproblematiek, psychische problemen. Een gebroken been moet je gewoon fiksen, maar niet alles kan op die manier worden opgelost. Vooral niet in onze samenleving, die te maken heeft met een groeiende groep ouderen, mensen met een chronische ziekte of een beperking. Juist zij hebben aandacht nodig voor de verbondenheid van hun leefgebieden.’

‘Dat betekent niet dat organisaties hun aanbod multidisciplinair naast elkaar in een mandje moeten leggen; het begint met de vraag wat de cliënt belangrijk vindt en nodig heeft. We hebben een vak geleerd en zitten allemaal vol goede bedoelingen, maar op de een of andere manier gaan we aan die elementaire behoefte vaak voorbij.’

Verbinding met anderen

‘Niet alleen het opnieuw organiseren van zorg is belangrijk, maar ook het aanpassingsvermogen van organisaties aan maatschappelijke trends. Onze samenleving “vernetwerkt” enorm. Nederlandse bestuurders en toezichthouders moeten zich realiseren dat opereren in complexe samenwerkingsverbanden cruciaal is voor de kwaliteit die ze leveren. Zo’n bericht van het Radboudumc vind ik mooi: onlangs liet het weten van “universitair medisch centrum” door te willen groeien naar “universitair medisch netwerk”.’

‘Om goede zorg te blijven bieden moet je steeds de verbinding zoeken met anderen. Dat werpt wel nieuwe governancevragen op. Zoals: welke rol hebben toezichthouders, moeten zij overleggen met medetoezichthouders uit het netwerk en hoeveel ruimte geven zij aan de bestuurder? Ook zouden ze moeten nadenken over de toegevoegde waarde van hun organisatie binnen al die netwerken.’

Kennisnetwerk

‘Het goede nieuws: ik verwacht dat de vernetwerking in onze samenleving en in de zorgsector, in combinatie met de digitalisering en de behoefte aan realtime kennis, de processen van zorgverlening en kennisontwikkeling dichter bij elkaar kan brengen. We hebben een kennisinfrastructuur nodig waarin het verlenen van zorg en het doen van (wetenschappelijk) onderzoek veel meer verweven raken. Denk aan het ophalen van vragen uit de praktijk als directe onderzoeksprogrammering, waarbij de uitvoering van het toegepast onderzoek met en in de praktijk plaatsvindt. Samenwerkingsverbanden in de zorg en kennisnetwerken kunnen zo beter samensmelten.’

ICIC 2018

‘De vraagstukken van de toekomst komen ook aan bod op de International Conference on Integrated Care (ICIC) in mei 2018, waarvan ZonMw, het RIVM en wij als Vilans co-host zijn. De International Foundation for Integrated Care organiseert de conferentie. Dit wereldwijde platform wil kennis uitwisselen over hoe je zorg en ondersteuning beter kunt laten aansluiten bij de behoefte en integraliteit realiseert. Ondanks de soms grote verschillen in zorgstelsels van de deelnemende landen, werken zij allemaal toe naar zorg die beter rond mensen heen georganiseerd is. Ook de WHO onderschrijft dat integrated health services de kant is die we op moeten.’

Losbreken om beter te verstaan

‘Losbreken uit oud denken en oude terminologie kan helpen ons handelen op de schop te nemen. Misschien kan nieuwe taal ons meer verbinden zodat we elkaar beter verstaan. Blijf kijken met die brede blik, en verlies daarbij de mens voor wie je het allemaal doet, niet uit het oog.’

Meer informatie over integrale zorg

Meer informatie? Neem contact op met:

MirellaVoorzitter raad van bestuur
Mirella
Minkman
Voorzitter raad van bestuur m.minkman@vilans.nl 030 7892300
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl