Marit van der Meulen

Marit van der Meulen

Interview - Zorgkantoren zien kansen voor aanpak van regeldruk

‘Zorgkantoren nemen steeds vaker de rol van samenwerkingspartner op zich. En dat levert kansen op voor het terugdringen van registratielasten,' zegt Jessica Diepenhorst, zorginkoper gehandicaptenzorg bij Zorgkantoren Coöperatie VGZ. Ze roept zorgorganisaties op hier gebruik van te maken en zelf ook met input te komen.’

18-11-2019

Diepenhorst: ‘Als zorgkantoor spreken we mensen met uiteenlopende functies in zorgorganisaties, zoals cliënten, backofficemedewerkers, coördinerende begeleiders en cliëntenraadsleden. We zijn dus niet alleen maar de financier. We zijn ook de partij die zorgaanbieders ondersteunen in wat er beter kan. De zorgaanbieders hebben daarbij zelf een signalerende functie: zij weten immers beter dan wij wat er allemaal speelt op de werkvloer.’ 

Indicatie achteraf

Diepenhorst: ‘Landelijke ontwikkelingen hebben invloed op onze processen. Denk aan de werkgroep Wij zien je Wel die door staatssecretaris Van Rijn in het leven is geroepen om een impuls te geven aan de kwaliteit van leven van gezinnen met een kind met ZEVMB (zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen). Belangrijk dat de zorg voor deze kinderen door blijft gaan en dat na doorstroom vanuit de Zorgverzekeringswet of Jeugdwet niet onnodig gewacht hoeft te worden op een afgiftebesluit voor de benodigde meerzorg. Daarom geven wij automatisch zo’n afgifte af als deze onder een bepaald bedrag blijft. De check doen wij achteraf. Zo voorkomen we dat de administratie de continuïteit van de zorg in de weg gaat zitten.’

De check achteraf voorkomt dat administratieprocessen de aanvraag van de zorg vertragen.

Eenvoudiger declareren

Diepenhorst is blij als zorgaanbieders zelf ook met plannen komen om registratielasten te verminderen. ‘Dat gebeurt al op kleine schaal, maar van ons mag dat nog veel meer. We hebben gemerkt dat dit goed werkt. Zorgorganisatie Dichterbij had bijvoorbeeld te maken met verschillende AGB-codes voor verschillende regio’s. Dit zijn declaratiecodes waarmee de zorgaanbieders kunnen worden herkend. ‘We hebben besloten om een streep door een groot aantal van die codes te zetten, zodat er minder mutaties nodig zijn en er eenvoudiger en sneller gedeclareerd kan worden. In de transitieperiode heeft Dichterbij een bulkbestand aangeleverd, waarmee onze backoffice de juiste declaraties aan de juiste AGB-codes heeft kunnen koppelen.’

Aansluiten bij interne processen

‘Als inkopers hielden we ook regelmatig kwartaalbijeenkomsten met de staf en directie van Dichterbij. Zij hadden alleen veel tijd nodig om zich hierop voor te bereiden. We hebben toen besloten om aan te sluiten bij hun interne processen. Zo konden we ook gebruik maken van de rapportages die zij zelf al voor de raad van bestuur opstelden. Daar konden we alle informatie wel uithalen. Wat scheelde is dat er jaarlijks ook niet zoveel veranderde. Of dit bij andere zorgaanbieders ook mogelijk is en lastenverlichting oplevert, is erg afhankelijk van de gewenste informatievestrekking, maar bij Dichterbij bleek dit een eenvoudig besluit te zijn met veel impact.’

Geen extra informatie voor offerte

De zorgaanbieders van zorgkantorencoöperatie VGZ kunnen één keer per jaar een offerte indienen, maar dat is niet per se verplicht. Diepenhorst: ‘We kunnen ook in gesprek gaan op basis van het voorgaande zorgcontract. Hiermee beperken we de administratieve last van het inkooptraject. Zorgaanbieders hoeven dan alleen maar een bestuurdersverklaring in te vullen waarop ze met aanvinkvakjes snel kunnen aangeven of ze nog steeds voldoen aan de Governancecode Zorg. Sommige zorgaanbieders vinden het toch fijn om zelf een offerte te schrijven. Dan kan dat uiteraard ook.’  

‘We kunnen elkaar scherp houden’

Diepenhorst denkt dat VGZ nog meer kan betekenen op dit vlak. ‘Wel moeten we er scherp op zijn dat we geen administratieve lasten gaan verschuiven en dat de regeldruk echt afneemt. Juist daardoor kunnen we meer investeren in meer handen aan het bed. We moeten elkaar scherp blijven houden op het bieden van goede kwalitatieve zorg. Immers, geen enkele partij wordt blij van administratieve lasten die niet echt nodig zijn.’  

Ook de regeldruk terugdringen?

Neem contact op met uw zorginkoper om samen te kijken hoe de regeldruk in uw organisatie kan worden verminderd. Of bekijk de mogelijkheden van het programma (Ont)regel de langdurige zorg, dat Vilans samen met partners uitvoert.

Meer informatie? Neem contact op met:

ElseSenior adviseur
Else
Stapersma
Senior adviseur e.stapersma@vilans.nl 06 22 81 07 16
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl