Nieuw Kwaliteitskader Ouderenzorg als dialooginstrument

Op 22 februari bracht Zorginstituut Nederland een visiedocument uit dat richting geeft aan het nieuwe Kwaliteitskader Ouderenzorg. Doel is het verbreden van kwaliteitsbepaling in de ouderenzorg. Van veiligheid en het medische model naar persoonsgerichte zorg en welbevinden. Het nieuwe Kwaliteitskader, dat in oktober verschijnt, moet zorgorganisaties en professionals ondersteunen bij hun dienstverlening. Daarnaast moet het de resultaten zichtbaar maken voor bewoners, omgeving, zorgkantoor en toezicht.

22-02-2016

Product van hele sector

Astraia Rühl was betrokken bij het opstellen van het visiedocument. In haar interview met Zorgvisie stelt ze dat felicitaties terecht zijn voor alle betrokken partijen: ‘Dit document is een product van de hele sector. Je merkt bij het lezen dat het in co-creatie is ontwikkeld. Het oude kwaliteitsdenken hangt vast aan instrumenten en afvinklijstjes, die niet meer bij deze tijd passen.’

‘Ze veroorzaken eerder een te hoge controledruk en registratielast dan dat ze een hulpmiddel zijn om de kwaliteit te verbeteren. We hebben andere manieren en diversiteit nodig in het toetsen van kwaliteit. Een minder rigide manier van werken en meer aandacht voor dialoog. Want kwaliteit kan voor iedere cliënt iets anders betekenen.’

Vernieuwend kwaliteitsdenken

Een toekomstgerichte manier van werken, die de cliënt daadwerkelijk centraal stelt, vraagt om ruimte. Ruimte om te leren, maar ook om regelvrij te werken. Bestuurders zullen meer en meer zelf de kwaliteit binnen hun organisatie gaan benoemen en hier vorm en inhoud aan geven, in plaats van dit van buitenaf opgelegd te krijgen. Een programma als laat zien dat veel bestuurders van organisaties voor verpleeg(huis)zorg in de startblokken staan om deze nieuwe rol op te pakken.

Karin Lieber, bestuurder van Zinzia zorggroep: ‘Wij moeten als bestuurders het lef hebben om volledig transparant te zijn, dus ook over onze beperkingen en dilemma's. Verpleegzorg is geen “droomland”. Het is belangrijk om daarover met al onze stakeholders een goed en open gesprek aan te gaan.’

Nieuw Kwaliteitskader Ouderenzorg als dialooginstrument

Kwaliteitskader vraagt om andere houding

Het Kwaliteitskader vraagt niet alleen een andere houding van zorgorganisaties, maar van de hele sector. Van cliënt en zorgkantoor tot Inspectie voor de Gezondheidszorg, die overigens aangeeft dit nieuwe gesprek ook te willen voeren. Zorgorganisaties en professionals gaan nog te veel uit van normeringen en het afleggen van verantwoording aan externen.

Volgens Rühl is dit een logische reflex, maar wel een die we moeten afleren: ‘Het is heel begrijpelijk dat professionals willen verantwoorden wat ze voor kwetsbare cliënten doen. Toch moeten we proberen om niet te veel op verantwoording te focussen. Zo ontstaat er ruimte voor een dialoog over kwaliteit. Dat is een bewustwordingsproces voor alle partijen die zorg mogelijk maken. Uiteindelijk gaat het om het welbevinden van de cliënt en de mogelijkheid voor reflectie.’

Ruimte voor reflectie en verbetering

‘Ook als dit minder geaggregeerde cijfermatige data oplevert. Want de waarde van die data kun je ter discussie stellen, het eindeloos registreren in systemen past niet meer bij deze tijd. Er is veel meer behoefte aan continu reflectie en verbetering. Ook aan een andere manier van kwaliteitsmeting. Ik hoop niet dat het Kwaliteitskader een hele instrumentele invulling krijgt. Het gaat om bewustwording van hoe je kwaliteit kunt vormgeven en de dialoog hierover.’

Op weg naar nieuw Kwaliteitskader

Zorginstituut Nederland stimuleerde professionals, cliënten, zorgaanbieders, kenniscentra en zorgverzekeraars om een visiedocument op te stellen. Dit is opgepakt door de leden van Taskforce ‘Waardigheid en trots’. De partijen in de taskforce nemen nu samen de regie bij de verdere ontwikkeling van het kwaliteitskader dat op 1 oktober 2016 wordt opgeleverd.

Het Zorginstituut is positief over de beweging naar individuele aandacht en maatwerk die uit de huidige documenten blijkt en kijkt uit naar een volwaardig kader met instrumenten dat de sector nieuw houvast geeft bij het leveren van goede verpleegzorg.

Meer informatie over ouderenzorg

Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl