Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vastgesteld: vertrouwen betere verpleeghuiszorg

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is op 13 januari 2017 vastgesteld en opgenomen in het Register van Zorginstituut Nederland. Het kader beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg.

17-01-2017

Kwaliteitskader wettelijke basis goede zorg

Het Kwaliteitskader, opgesteld door de Kwaliteitsraad van Zorginstituut Nederland, vormt de wettelijke basis voor de kwaliteit van de verpleeghuiszorg. Het is allesomvattend, inclusief normen voor personeel. Daarmee wordt niet alleen de lat hoger gelegd voor goede kwaliteit in de verpleegzorg, maar is ook voor iedereen duidelijk – van cliënt, tot medewerkers tot bestuurders – waarop wordt toegezien. De verpleeghuissector krijgt met het kader ruimte en handvatten om te leren en te verbeteren en het vertrouwen te herstellen. Uitgangspunt is dat kwaliteit van verpleeghuiszorg iets is voor en van de mensen in de sector. De focus ligt op 'samen leren' als basis voor kwaliteitsverbetering.

kwaliteitskader verpleeghuiszorg vastgesteld

Jan Kremer, voorzitter van de Kwaliteitsraad: 'Bij dit kader draait alles om het verbeteren van de zorg voor de mensen in de verpleeghuizen. En daar is ruimte en vertrouwen voor nodig. In het kwaliteitskader staan aanbevelingen voor instellingen om samen de kwaliteit te verbeteren en het lerend vermogen te versterken.' 'Maar', vervolgt Kremer: 'Het kader kent ook stevige vereisten: veel concrete verbeteringen in de verpleeghuiszorg moeten nog in 2017 gestalte krijgen.'

IGZ werkt toezichtvisie bij aan Kwaliteitskader 

Het kwaliteitskader bevat normen waaraan goede zorg moet voldoen. Het is daarmee een basis voor het toezicht door de inspectie. Eerder dit jaar heeft de IGZ haar toezichtvisie voor verpleegzorg gepresenteerd. Die toezichtvisie wordt nu aangepast volgens de nieuwe normen. De planning is dat dit in maart 2017 klaar is.

Voorwaarden goede verpleeghuiszorg

Een instelling hoort voldoende personeel te hebben van het juiste opleidingsniveau en de basisveiligheid moet op orde zijn. Dat zijn belangrijke voorwaarden om goede zorg te kunnen leveren. Instellingen moeten de kans krijgen hun zorg in te richten volgens het nieuwe kwaliteitskader. Inzicht in waar de kwaliteit van de zorg prima is, waar het beter kan of beter moet, zal daarbij helpen.

De nieuwe personeelsnorm die het Zorginstituut vaststelt, houdt rekening met de grote diversiteit van cliëntengroepen en de omgevingen waarin verpleeghuiszorg wordt gegeven. De verschillen zijn te groot voor één vaste norm, soms is er meer, soms minder en soms ander personeel nodig. Op basis van de nieuwe normen voor personeel en kwaliteit en de toegenomen zorgzwaarte zal de Nederlandse Zorgautoriteit onderzoeken of er structureel voldoende geld beschikbaar is voor de verpleeghuiszorg. De eerste voorlopige uitkomsten van dat onderzoek zal Van Rijn eind februari naar de Tweede Kamer sturen.

Kwaliteitsraad over kwaliteit van zorg

Het nieuwe Kwaliteitskader is opgesteld door leden van de Kwaliteitsraad. De Kwaliteitsraad adviseert het Zorginstituut op het gebied van kwaliteit van zorg en heeft een wettelijke taak op het gebied van de doorzettingsmacht. De Kwaliteitsraad bestaat uit 9 leden, waaronder Henk Nies.

Meer informatie over kwaliteit van zorg

Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl