Mirella Minkman

Mirella Minkman

Nieuw praktijkgericht onderzoek van start

Wij werken op het snijvlak van onderzoek, praktijk en beleid en leveren ook kennis voor het onderwijs. ‘Het kunnen slaan van deze brug en onze expertise in bijvoorbeeld zowel onderzoek als implementatie is een kracht van Vilans. We hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in de kwaliteit van ons onderzoek, ons team van onderzoekers is versterkt en samenwerking met universiteiten, hogescholen en andere kennisinstituten zoeken we actief op,’ zegt Mirella Minkman, directeur Innovatie en Onderzoek bij Vilans.

19-09-2016

2 nieuwe onderzoeken zijn gericht op hoe we uitkomsten bij cliënten valide meten en benutten om de zorg te verbeteren door bijvoorbeeld de interactie tussen professional en cliënt te ondersteunen. In navolging op het promotieonderzoek van Vilans-onderzoeker De ontwikkeling en validatie van een samengestelde uitkomstmaat als kwaliteitsindicator in de ouderenzorg gaan we samen met het Radboudumc en LUMC een vervolgonderzoek starten gericht op het in de praktijk brengen van de samengestelde uitkomstmaat die wetenschappelijk tot stand is gekomen.

Ontwerpsessies met ouderen

Omdat de huidige lijst in het promotieonderzoek van Hofman tijdsintensief is, onderzoeken we of de samengestelde uitkomstmaat kan worden berekend met minder items in een vragenlijst. In ontwerpsessies met gebruikers (ouderen) wordt de vragenlijst vormgegeven en bij zorgverleners halen we op wat zij nodig hebben om de vragenlijst in de praktijk te gebruiken. Hierbij ontwikkelen we ondersteunend filmmateriaal.

Nieuw praktijkgericht onderzoek van start

Van meten naar verbeteren

Een ander nieuw onderzoek richt zich op de verdere ontwikkeling van de uitkomstindicatoren dementiezorg. Sinds dit jaar hebben we deze door Zilveren Kruis en ons ontwikkelde set uitkomstindicatoren in beheer genomen. In het nieuwe project Kwaliteit van leven: van meten naar verbeteren willen we scherper in beeld krijgen wat een goede kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun mantelzorgers inhoudt en meer inzicht krijgen in de factoren die hieraan kunnen bijdragen. Dit geeft aangrijpingspunten om de kwaliteit van leven van mensen met dementie zoveel als mogelijk is te behouden of te verbeteren.

Hogere kwaliteit van dementiezorg

Binnen het onderzoek wordt intensief samengewerkt met het netwerk dementie Drenthe en de Zeeuwse Zorgschakels. In deze dementienetwerken is Alzheimer Nederland (AN) als vertegenwoordiger van cliënten betrokken en AN is tevens stuurgroeplid van de Uitkomstindicatoren dementiezorg. 3 zorgverzekeraars (Zilveren Kruis, CZ en VGZ) zijn betrokken omdat zij tevens beogen de kwaliteit van de dementiezorg te verhogen op basis van uitkomsten in de praktijk en hier een stimulerende rol in willen spelen.

Starten bij de cliënt

Het valide meten van uitkomsten die van belang zijn voor cliënten en die aangrijpingspunten geven om te verbeteren is nog niet zo eenvoudig. ‘Het is van belang om te starten bij de cliënt, wat voor hem of haar van belang is en hoe men de kwaliteit ervaart, als input voor professionals en management. Maar hoe en of deze info te benutten is voor sturing in de praktijk is nog lang niet uitgekristalliseerd. Het gaat immers niet om de meting zelf, maar om wat daarna gebeurt,’ aldus Mirella Minkman. Deze projecten, gehonoreerd door ZonMw, leveren daar een bijdrage aan en gaan eind 2016 van start.

Meer informatie? Neem contact op met:

MirellaVoorzitter raad van bestuur
Mirella
Minkman
Voorzitter raad van bestuur m.minkman@vilans.nl 030 7892300
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl