Anneke Augustinus

Anneke Augustinus

Onderzoek op 5 thema’s helpt verpleeghuizen bij verbeteren zorg

Hoe verbeteren we de kwaliteit van Nederlandse verpleeghuizen? Dat is het doel van het kennisprogramma Waardigheid en trots. Het in 2017 gestarte programma heeft 5 kennisdossiers opgeleverd voor verpleeghuizen. Daarmee kunnen zij opgedane inzichten toepassen in de activiteiten die zij ontplooien om de kwaliteit van verpleeghuiszorg te vergroten.

24-07-2018

Welke thema’s zijn onderzocht?

  1. Regelruimte
  2. Cliëntbetrokkenheid
  3. De trotse professional
  4. Leiderschap
  5. Meten van kwaliteit

In de komende periode worden op Waardigheid en trots 5 verdiepende artikelen over deze thema’s gepubliceerd. Hierin zullen naast de resultaten ook de perspectieven van de betrokken zorgorganisaties en onderzoekers worden belicht.

Thema 1: Regelruimte en regeldruk

Bij grote werkdruk worden administratieve taken al snel als extra last ervaren, dit heeft impact op de ervaren regeldruk. Belangrijke elementen van persoonsgerichte zorg krijgen dan geen ruimte. De oplossing voor dit probleem ligt niet alleen bij meer personeel en meer geld voor de zorg, maar ook bij het anders organiseren van kwaliteit van zorg. Bij het leveren van persoonsgerichte zorg is ruimte voor individuele afwegingen belangrijk en moet er in het werk regelruimte zijn. Dit betekent niet dat regels zomaar kunnen worden afgeschaft, maar wel dat er kritisch naar moet worden gekeken.

Thema 2: Waardige betrokkenheid van cliënten

Wat is de betrokkenheid van bewoners en hun naasten in de Nederlandse verpleeghuiszorg? 3 casussen tonen aan dat invulling geven aan betrokkenheid, zowel voor het personeel als voor bewoners en hun naasten, moeilijker is dan gedacht. De casussen laten zien dat er mooie initiatieven worden bedacht, die in de uitwerking niet altijd uitpakken zoals bedoeld of gewenst. Zo begon een zorgorganisatie het project Zinvolle Daginvulling met als doel dat bewoners hun leven als zinvol ervaren door de voorzieningen die de zorgorganisatie hun biedt. Uiteindelijk zwakte de aandacht voor het project af en lag de dagelijkse focus van het personeel vooral weer op de zorghandelingen. 

Thema 3: De trotse professional: rol en handelwijze

Om de ouderenzorg te verbeteren is de rol van de professional cruciaal. Als zij hun rol met zelfvertrouwen en trots kunnen vervullen, dan dragen zij bij aan een plezierige woon- en werksfeer in het verpleeghuis. Dit vraagt om een omslag van taakgerichte naar persoons- en relatiegerichte zorg voor ouderen, waarin de wensen en behoeften van de individuele cliënten centraal staan. Essentieel hierbij is aandacht voor de onderliggende waarden en betekenis van het werk, investering in competentieontwikkeling, empowerment van medewerkers en aandacht voor teamontwikkeling.

Thema 4: Leiderschap in alle lagen van de organisatie

Goed leiderschap is de basis voor goede kwaliteit van zorg. Leiders faciliteren en stimuleren gewenst gedrag en (persoonlijke) ontwikkeling in alle lagen van de organisatie. Dit betekent dat leiderschap zich toont in zowel leidinggevende als niet-leidinggevende functies. Het nieuwe VWS-programma ‘Thuis in het verpleeghuis’ onderstreept dan ook het belang van professioneel leiderschap in alle beroepen in het verpleeghuis.

Thema 5: Kwaliteit van leven (en zorg) meten

Voor het in beeld brengen en verbeteren van de kwaliteit van leven en zorg in het verpleeghuis bestaan allerlei instrumenten. Ze zijn bedoeld voor de dialoog met cliënten en voor het continu leren en verbeteren. Het is belangrijk dat verpleeghuizen zelf het instrument kiezen dat het beste bij hun organisatie, medewerkers en cliënten past. In dit eindrapport worden 4 verpleeghuizen belicht zelf instrumenten ontwikkelen. Gebruik de voorbeelden ter inspiratie.

Lees meer over Waardigheid en trots

Meer informatie? Neem contact op met:

AnnekeDirecteur Waardigheid en trots
Anneke
Augustinus
Directeur Waardigheid en trots a.augustinus@vilans.nl 06 21 31 18 06
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl