Henk Herman Nap

Henk Herman Nap

Ouderenzorg ervaart meer knelpunten dan gehandicaptenzorg

Op 12 december 2016 presenteerden wij de Wlz-monitor 2016 aan VWS en de organisaties die deelnamen aan de monitor.

19-12-2016

De rapportage laat verbeteringen zien rond de uitvoering van de Wet langdurige zorg (Wlz): vrijwel alle aanbieders geven aan de Wlz voldoende tot in hoge mate te kunnen faciliteren wat betreft service en ICT-infrastructuur. Daarnaast is de informatievoorziening goed geregeld: de meeste aanbieders zeggen geen informatie te missen.

Ouderenzorg ervaart meer knelpunten dan gehandicaptenzorg

Sinds de invoering van de Wlz monitoren wij de ervaringen van zorgaanbieders met deze wet, in opdracht van VWS. We gebruiken daarvoor vragenlijsten en we verzamelen ervaringen op bijeenkomsten met zorgaanbieders.

.

Ouderenzorg ervaart meer knelpunten dan gehandicaptenzorg

Binnen de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT) ervaren de respondenten meer knelpunten rond de Wlz dan binnen de gehandicaptenzorg (GHZ). Wel wijzen aanbieders binnen de GHZ op de beperkte toegang voor jeugdigen tot de Wlz vanwege het Wlz-criterium ‘blijvende behoefte aan permanent toezicht of 24-uurszorg in de nabijheid’ dat voor de groep jeugdigen niet altijd vastgesteld kan worden.

VVT-aanbieders geven aan dat thuiszorg vanuit met name een modulair pakket thuis (mpt) niet aantrekkelijk is voor cliënten omdat er meer uren geleverd kunnen worden vanuit de Zorgverzekeringswet. Zorgaanbieders geven aan dat het lastig tot zeer lastig is om thuiszorg te leveren buiten geclusterde woonvormen vanuit het modulair pakket thuis (mpt) of volledig pakket thuis (vpt), omdat er volgens de zorgaanbieders te weinig vergoeding tegenover staat om de benodigde zorg te kunnen leveren.

Productieplafonds leiden tot wachtlijsten

Verder geven zorgaanbieders aan dat door de productieplafonds wachtlijsten ontstaan en dat vooral de administratieve lasten hoog zijn door de verschillende wetten, regels en registratiesystemen. Tot slot blijkt uit de rapportage dat de visies van de zorgaanbieders – zoals het bevorderen van eigen regie en kwaliteit van leven –  aansluiten bij de doelstellingen van de Wlz.

Tijdens de presentatie van 12 december 2016 vroegen we de deelnemers of de Wlz de kwaliteit van leven, eigen regie en zelfredzaamheid van cliënten vergroot. De meningen daarover waren verdeeld. Sommigen gaven aan dat dit al optimaal was. Anderen vonden dat het nu wel extra benadrukt wordt en dat er meer wordt gekeken naar de wensen van de mensen en naar wat zij zelf nog kunnen doen. Echter werd ook opgemerkt dat eigen regie lastig is in de Wlz, omdat het gaat om kwetsbare mensen en mensen juist ondersteuning bij hun regie vragen.

Meer informatie over de Wet langdurige zorg

Meer informatie? Neem contact op met:

Henk HermanSenior onderzoeker
Henk Herman
Nap
Senior onderzoeker h.nap@vilans.nl 06 22 81 07 66
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl