Beroepsorganisaties starten extra acties voor afschaffen 5-minutenregistratie

Veel zorgorganisaties in de wijkverpleging zijn de 5-minutenregistratie aan het afschaffen en gaan over op een alternatieve registratiestandaard. Toch gebeurt dit nog lang niet overal. Verschillende beroepsorganisaties hebben daarom extra acties afgesproken, schrijft minister Hugo de Jonge van VWS in een Kamerbrief.

13-01-2020

Het gebruik van de 5-minutenregistratie is één van de schrappunten uit het programma [Ont]Regel de Zorg. V&VN, ActiZ, Zorgthuisnl, ZN, NZa en VWS hebben in december 2018 afgesproken de administratieve lasten rondom tijdregistratie voor wijkverpleegkundigen merkbaar te verminderen. Om dit doel te bereiken kunnen zorgaanbieders overstappen van een minutenregistratie op de registratiestandaard zorgplan=planning=realisatie, tenzij (z=p=r,t). Bij deze registratiestandaard vormt het zorgplan en de daarvan afgeleide planning de basis en hoeven alleen nog grote afwijkingen geregistreerd te worden. In 2019 is door alle partijen hard gewerkt om ervoor te zorgen dat zorgaanbieders de alternatieve registratiestandaard kunnen gebruiken.

Vijfminutenregistratie nog niet overal afgeschaft

Uit onderzoek (september 2019) dat met alle partijen is uitgevoerd, kwam naar voren dat de nieuwe vorm van registratie gebruikt wordt door 65% van de organisaties (Merkbaarheidsscan). Volgens een onderzoek dat door V&VN is uitgevoerd zou echter twee derde van ongeveer 2800 wijkverpleegkundigen nog met een (vorm van) vijfminutenregistratie werken. De uitkomsten tussen deze onderzoeken (enquête) verschillen. Dit kan komen door de verschillende manier waarop de vragen zijn gesteld. Hoe dan ook, de V&VN-enquête laat nog niet zien dat de vermindering van administratieve lasten voor wijkverpleegkundigen rondom de tijdsregistratie, al is gerealiseerd. Op 10 december 2019 zijn daarom extra afspraken gemaakt tussen de betrokken partijen om het gebruik van de alternatieve registratiestandaard te verbeteren. 

Kamerbrief: laat denken in minuten los

Hugo de Jonge schrijft in de Kamerbrief: ‘Het is belangrijk voor zorgaanbieders om samen met de wijkverpleegkundigen een cultuuromslag te maken door het denken in minuten echt los te laten en werkelijk te steunen op een goede planning. Partijen geven aan dat omgaan met de alternatieve registratiestandaard een proces van leren en verbeteren is. De exacte invulling van de verandering kan per organisatie verschillen. Het hangt er bijvoorbeeld van af hoe de bestaande bedrijfsvoering is ingericht, en welke functionaliteiten de ICT-systemen hebben. De complexiteit van deze verandering doet niets af aan de afspraak die partijen met elkaar maakten om ervoor te zorgen dat de administratieve lasten rondom tijdregistratie voor wijkverpleegkundigen merkbaar moeten verminderen.’

Tot slot schrijft hij: ‘De verplichting tot 5-minutenregistratie is geschrapt en heldere afspraken zijn gemaakt om de alternatieve registratiestandaard in de praktijk in te voeren. Alle partijen moeten doorgaan met de uitvoering van de gemaakte afspraken. We zijn pas klaar als de wijkverpleegkundigen aangeven dat ze geen last meer hebben van de minutenregistratie.’

Extra acties voor alternatieve registratiestandaard

Op de website (Ont)regel de zorg vindt u alle actiepunten voor de wijkverpleging. V&VN, ActiZ, Zorgthuisnl, ZN, NZa en VWS hebben gezamenlijk de volgende extra acties afgesproken:  

  • ActiZ en Zorgthuisnl organiseren extra regionale bijeenkomsten om aanbieders te ondersteunen bij het overstappen op de alternatieve registratiestandaard.
  • V&VN, ActiZ en Zorgthuisnl houden de veelgestelde vragen rondom de alternatieve registratiestandaard up-to-date.
  • V&VN, ActiZ, Zorgthuisnl en ZN halen goede concrete praktijkvoorbeelden op en delen die om andere organisaties te laten zien welke overstapmogelijkheden er zijn.
  • VWS en NZa helpen om de goede voorbeelden verder te verspreiden en bieden, vanuit het praktijkteam, ondersteuning om de opgehaalde knelpunten weg te nemen.
  • V&VN informeert wijkverpleegkundigen actief over de eisen rondom het zorgplan en verslaglegging en op welke manier dit samenhangt met een goed gebruik van de alternatieve registratiestandaard.
  • V&VN stimuleert wijkverpleegkundigen om de knelpunten rondom tijdregistratie binnen hun organisatie aan te kaarten. En stimuleert wijkverpleegkundigen melding te maken indien de gewenste verandering in de organisatie uitblijft via de V&VN-helpdesk.
  • De uitkomsten van de NZa-monitor wijkverpleging worden gebruikt om vervolgacties te ondernemen (maart 2020).
  • Door partijen wordt de ervaren administratieve last rondom tijdregistratie onder wijkverpleegkundigen gemeten door met elkaar afgestemde vragen op te nemen in de merkbaarheidsscan (juni 2020) en een peiling van V&VN (najaar 2020).

Schrap- en snapsessies

Vilans-adviseur Janna Stout: ‘Als het gaat om regeldruk, wordt de 5-minutenregistratie nog opvallend vaak genoemd. Het is echt een omschakeling om over te gaan van registreren op daadwerkelijke tijd, naar uitgaan van geplande tijd. Tijdens de schrap- en snapsessies zien we dat zorgorganisaties onderling met elkaar uitwisselen hoe ze dat aanpakken. Er is behoefte aan handvatten en praktijkvoorbeelden.’

(Ont)regel de langdurige zorg

Vanuit het programma (Ont)regel de langdurige zorg werken we samen met partners aan minder regels en meer tijd voor de cliënt. Wilt u zelf ook de onnodige administratie terugdringen? Meld u dan aan voor een van de schrapsessies die we in 2020 organiseren!

Meer informatie? Neem contact op met:

ElseSenior adviseur
Else
Stapersma
Senior adviseur e.stapersma@vilans.nl 06 22 81 07 16
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl