Cecil Scholten

Cecil Scholten

8 tips waarmee beroepskrachten en mantelzorgers beter kunnen samenwerken

Nu de visie op zorg kantelt, neemt de vraag naar mantelzorg toe. ‘Samen zorgen’ is immers het uitgangspunt van de participatiemaatschappij. Niet alleen bij zorg thuis, maar ook in intramurale settingen. Een goede samenwerking tussen beroepskrachten en mantelzorgers wordt hierdoor nog urgenter. Acht tips voor zorgorganisaties om deze samenwerking te verbeteren.

11-06-2014

1. Geef ruimte om te experimenteren

Steeds vaker werken beroepskrachten – intra- en extramuraal – samen met mantelzorgers en vrijwilligers. In plaats van het bekende ‘zorgen voor’ verandert hun rol in het ‘zorgen dat’ hun cliënt, patiënt, de bewoner zoveel als mogelijk zelf zorg regelt. Beroepskrachten hebben kaders en richting nodig bij de zoektocht naar deze nieuwe rol. Toon als bestuurder lef bij de uitgezette koers en geef de beroepskrachten experimenteerruimte!

2. Investeer in competenties

Een nieuwe manier van werken vraagt meer dan een losse workshop. Zorg dat vernieuwers in uw teams de ruimte krijgen collega’s mee te nemen. Besteed aandacht aan de professionele ontwikkeling van uw medewerkers door stappen af te spreken in functioneringsgesprekken. Zorg daarbij voor de juiste randvoorwaarden om afgesproken doelen te realiseren.

3. Benut deskundigheid van mantelzorgers

Mantelzorgers beschikken  vaak over een grote (ervarings-)deskundigheid. Beschouw hen vanaf de start van de zorgrelatie als partij. Waarbij hun rol varieert van samenwerkingspartner, ervaringsdeskundige, persoonlijk betrokkene en expert. Draagkracht en draaglast kunnen verschillen, ook in tijd. Maak gebruik van instrumenten om draagkracht en draaglast van het betrokken informeel zorgnetwerk in beeld te brengen.

4. Stimuleer beroepskrachten om anders te werken

Het overdragen van zorg naar informele zorg vraagt om aangepaste verantwoordingssystemen. Beloon medewerkers voor een afname van productie-uren per cliënt, met in achtneming van de kwaliteit van de zorg. Dit stimuleert om zorg over te dragen aan een mantelzorger of vrijwilliger. Benut verhalen van beroepskrachten, informele zorgers en cliënten bij de verantwoording van zorg.

5. Laat routines los

De thuissituatie moet geen semiprofessionele ruimte worden. Bevorder creativiteit door juist aan te sluiten bij de inbreng van mantelzorgers. Dit kan bloeien als zij niet te beleving hebben dat zij routines van afdelingen en beroepskrachten verstoren. Voorkom dat mantelzorgers slechts een extra paar ‘handige handjes’ zijn.

6. Voorkom overbodige regels

Mantelzorgers nemen steeds meer zorgtaken op zich. Juridisch gezien mag er veel. Zowel in intramu-rale als extramurale settingen. Zorg dat beroepskrachten op de hoogte zijn van de ruimte die er is en gooi overbodige regels overboord. Mantelzorgbeleid biedt  kaders voor deze afspraken.

7. Zoek welzijn en burgers op

Voor een goede samenwerking geldt dat je elkaar moet kennen. Heeft u al afspraken gemaakt met de welzijnsorganisatie(s) in uw werkgebied? Zij kennen vaak de buurten van uw locaties, huizen én de woonomgeving van uw cliënten goed. Heb daarnaast ook oog voor allerlei burgerinitiatieven die in uw werkgebied ontstaan. Zoek de samenwerking waar dat passend is. En stel uzelf open voor nieuwe samenwerkingsinitiatieven.

8. Zorg voor mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid

Beroepskrachten verlenen vaak ook zelf mantelzorg, soms zelfs aan meerdere mensen uit hun net-werk. Personeelsbeleid kan bijdragen aan een goede balans zodat de combinatie van betaald en on-betaalde zorg niet leidt tot overbelasting.

Deze 8 tips zijn gebaseerd op publicatie Mantelzorgers en vrijwilligers in beeld (Kruijswijk et al., 2013).

Meer weten?

Vilans en Movisie zijn gestart met het programma In voor Mantelzorg. Hierin kunnen 80 zorgorganisaties meedoen aan een innovatietraject waarin zij werken aan een betere samenwerking tussen beroepskrachten en mantelzorgers.

Meer informatie? Neem contact op met:

CecilDirecteur Kennisnetwerken
Cecil
Scholten
Directeur Kennisnetwerken c.scholten@vilans.nl 06 22 81 08 16
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl