Elsbeth Zielman

Elsbeth Zielman

Vernieuwd overzicht wettelijke registraties gehandicaptenzorg

Welke registraties zijn wettelijk verplicht en welke niet? Het vernieuwde overzicht ‘Wettelijk verplichte registraties voor begeleiders in de gehandicaptenzorg binnen de Wlz’ beantwoordt deze vraag.

04-01-2019

Het vorige overzicht verscheen in 2017. Sindsdien zijn er belangrijke nieuwe wetten bijgekomen. Daarom is dit overzicht geactualiseerd.

Download het overzicht

Wat is er gewijzigd?

  • De onlangs in werking getreden verordeningen en wetten zijn opgenomen. Zo zijn de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg toegevoegd. Daarnaast zijn de wijzigingen uit de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de beleidsregels rond de meldplicht geweld tussen cliënten in het overzicht opgenomen.
  • Verouderde wetgeving is verwijderd. De Wet bescherming persoonsgegevens en de Wet meldplicht datalekken zijn daarom niet langer in het overzicht opgenomen.
  • De voor de begeleider verplichte registraties uit het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg zijn toegevoegd.
  • Het begrippenkader is verder uitgebreid.
  • De leesbaarheid is verbeterd, onder andere door een andere indeling van de hoofdstukken.
  • De fabels en misverstanden uit het vorige overzicht zijn vervangen door feiten en zijn geactualiseerd.
  • Omdat de toekomstige Wet zorg en dwang (Wzd) erg leeft onder zorgmedewerkers, is hiervan een beschrijving toegevoegd.

Hoe gebruikt u het overzicht?

Elk hoofdstuk is gewijd aan een onderwerp zoals het zorgplan en het omgaan met medicatiegegevens. Een hoofdstuk bestaat uit een inleiding, een korte omschrijving van de van toepassing zijnde wetten en regelgeving, een beschrijving van de wettelijk verplichte registraties die hieruit volgen en de waarheid achter fabels en misverstanden.

De juridische inhoud is opgesteld door de Zorg Zaken Groep. Bij de ontwikkeling van het overzicht zijn verschillende partijen betrokken geweest, waaronder: Ministerie van VWS, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG), Nederlandse vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN).

Meer informatie? Neem contact op met:

ElsbethAdviseur
Elsbeth
Zielman
Adviseur e.zielman@vilans.nl 06 41 23 04 78
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl