Marleen Versteeg

Marleen Versteeg

VIO zorgt voor beter begrip van gedragsproblemen

Video Interventie Ouderenzorg (VIO) is door de erkenningscommissie ouderenzorg erkend als theoretisch goed onderbouwde interventie. VIO leert professionele zorgverleners en mantelzorgers van kwetsbare ouderen via videofeedback om te gaan met moeilijk te begrijpen gedrag. Oorzaken van het gedrag kunnen bij een dementie liggen, maar er kan ook sprake zijn van andere problematiek.

27-09-2016

Video Interventie Ouderenzorg richt zich op het aanleren van communicatievaardigheden aan (teams van) professionele zorgverleners en mantelzorgers. Doel is het beter om kunnen gaan met ouderen met gedrags- en/of stemmingsstoornissen.

Gedrag van zorgverleners

VIO geeft de zorgverleners inzicht in hoe hun eigen gedrag van invloed is op het gedrag en/of de stemming van de persoon met gedrags- en/of stemmingsstoornissen. Ook helpt VIO hen bij het inzicht krijgen in de gevolgen van het ziektebeeld van de cliënt voor het gedrag en/of de stemming. De interventie bestaat uit een aantal fases waarbij gebruik wordt gemaakt van video-opnames en videofeedback.

VIO gedragsproblemen ouderen

Videofeedback

Videobeelden van de interactie, oefenopdrachten en feedbacksessies, begeleid door een speciaal opgeleide VIO-begeleider, vormen de stappen van de interventie. De (teams van) professionele zorgverleners en mantelzorgers zien wat zij (goed) doen en zeggen, krijgen feedback daarop en oefenen wat goed gaat in de praktijk.

Minder escalaties in gedrag

Door dit leerproces ontstaat er stapsgewijs een verhoging van draagkracht, zelfvertrouwen en gevoel van competentie bij (teams van) professionele zorgverleners en mantelzorgers. De kwaliteit van de zorgrelatie verbetert, de spanningen lopen minder op, er zijn minder escalaties in het gedrag van de oudere en de gedrags- en/of stemmingsstoornissen nemen af of worden door de zorgverlener(s) minder als belastend ervaren.

Leren omgaan met gedragsproblemen

Door vergrijzing krijgen steeds meer professionele zorgverleners en mantelzorgers te maken met de zorg voor kwetsbare oudere cliënten met gedrags- en/of stemmingsstoornissen. Mantelzorgers ervaren de belasting om deze zorg te kunnen volbrengen als hoog. Hierdoor kunnen mantelzorgers overbelast raken en professionele ondersteuning in het (leren) omgaan met de gedragsproblemen en het begrijpen van het gedrag is dan ook noodzakelijk.

Gevoelens van onmacht

Ook in verpleeg- en verzorgingshuizen is een toename te zien van cliënten met complexe hulpvragen, die vaak gepaard gaan met gedrags- en/of stemmingsstoornissen. Professionele zorgverleners hebben onvoldoende kennis van deze stoornissen. Ondersteuning in het ermee om (leren) gaan schiet vaak tekort. Dit leidt tot gevoelens van onmacht en incompetentie, oplopende stress en overbelasting.

VIO maakt gedragsproblemen hanteerbaar

VIO draagt bij aan de vermindering van de belasting en de verhoging van de draagkracht van (teams van) zorgverlener(s) mantelzorgers door het hanteerbaar maken van de gedrags- en/of stemmingsstoornissen en het leren begrijpen waar het gedrag vandaan komt.

De interventie is ontwikkeld door De Wever Expertisecentrum VIO.

Erkenningstraject interventies ouderenzorg

In de ouderenzorg zijn veel goede interventies ontwikkeld. Toch zijn ze voor andere professionals vaak moeilijk te vinden en te vergelijken. Het erkenningstraject geeft inzicht in goed onderbouwde en/of effectieve interventies. Twee onafhankelijke commissies (ouderenzorg en gehandicaptenzorg) onder voorzitterschap van prof. dr. Pauline Meurs beoordelen de ingediende interventies. Wij maken erkende interventies online toegankelijk. Bovendien worden ze opgenomen in de kwaliteitsbibliotheek van Zorginstituut Nederland.

Wij zijn partner van het samenwerkingsverband Erkenning van Interventies, dat verder bestaat uit het RIVM Centrum Gezond Leven, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen, Nederlands Jeugdinstituut, Movisie en het Trimbos-instituut.

Meer informatie over interventies

Meer informatie? Neem contact op met:

MarleenSenior adviseur
Marleen
Versteeg
Senior adviseur m.versteeg@vilans.nl 06 22 81 02 71
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl