Annelies Versteegden

Annelies Versteegden

Wetsevaluatie uitvoer Wlz

In opdracht van het ministerie van VWS evalueert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) de Hervorming Langdurige zorg (HLZ). KPMG Plexus en Vilans voeren de evaluatie uit van de Wlz in de gehandicapten- en ouderenzorg.

24-05-2016

Waarom deze evaluatie?

Per 1 januari 2015 is een aantal ingrijpende wetswijzigingen ingegaan op het terrein van langdurige zorg. De ‘nieuwe’ Wet langdurige zorg (Wlz) is van kracht gegaan en de Zorgverzekeringswet en de Wmo zijn aangepast.

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wil graag weten hoe de hervorming van de langdurige zorg verloopt. Centraal daarbij staat het perspectief van de cliënt. De vragen die bijvoorbeeld beantwoord moeten worden zijn:

  • Hoe wordt de zorgplanbespreking vormgegeven?
  • Hoe worden mantelzorgers en vrijwilligers betrokken bij de zorg en ondersteuning?
  • Hoe ervaren cliënten, mantelzorgers en zorgverleners deze veranderingen?
  • Kunnen cliënten langer thuis blijven wonen?

Hoe gaan we het onderzoek uitvoeren?

In 2016 worden de volgende onderdelen van het onderzoek uitgevoerd:

  • Focusgroepen met professionals en focusgroepen met vrijwilligers. In de focusgroep zullen zorgprofessionals vanuit verschillende disciplines en/of vrijwilligers participeren. Per focusgroep nemen professionals van verschillende organisaties deel. De focusgroepen worden georganiseerd op een locatie in de regio en zullen maximaal twee uur duren.
  • Casestudies. Een case wordt gevormd door de cliënt en/of zijn of haar vertegenwoordiger, de persoonlijk begeleider of eerstverantwoordelijk verzorgende en eventueel anderen, zoals vrijwilligers of een cliëntondersteuner. In elke case worden individuele interviews gehouden.
  • Webenquête: in het najaar wordt een web-enquête bij managers/directie van zorgaanbieders uitgezet.

Waarom deelnemen?

Deelname aan de evaluatie Wlz biedt u als zorgorganisatie de mogelijkheid om direct feedback te geven en invloed uit te oefenen op de beleidsmakers over de uitvoering van de Wlz. Als u mee wilt werken aan dit onderzoek vul dan het reactieformulier in. Wij nemen daarna contact met u op om verdere afspraken te maken.

Aanmelden

Wilt u meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer weten over deze evaluatie? Als u in de gehandicaptenzorg werkt kunt u contact opnemen met Sanne Snoeijs, tel. 030-7892413 en e-mail: evaluatiewlz@vilans.nl. Als u werkt in de ouderenzorg: 020-656 44 26 of mailen naar evaluatieWlz@kpmg.nl.

Meer informatie? Neem contact op met:

AnneliesVoorzitter raad van bestuur
Annelies
Versteegden
Voorzitter raad van bestuur a.versteegden@vilans.nl 06 20 01 53 67
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl