Henk Herman Nap

Henk Herman Nap

Wlz-monitor rapportage van Vilans naar Tweede Kamer

Op 25 juni 2015 heeft staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken van de uitvoering en doorontwikkeling van de veranderingen in de langdurige zorg en ondersteuning.

09-07-2015

De Vilans Wlz-monitor rapportage is als bijlage toegevoegd aan de kamerbrief waarin de voortgang hervorming langdurige zorg, 2e kwartaal 2015, is beschreven. Wij monitoren in opdracht van het ministerie van VWS, de ervaringen van zorgaanbieders met de invoering van de Wet langdurige zorg (Wlz).

Resultaten Wlz-monitor

Uit de Vilans Wlz-monitor rapportage blijkt dat de uitvoering van de Wlz over het algemeen goed verloopt. Met name de splitsing in domeinen (Wlz, Wmo 2015, Zvw) levert voor zorgaanbieders een toename op in administratieve lasten en intensieve afstemming met betrekking tot de indicatiestelling. Een deel van de zorgaanbieders ervaart een kritischer proces bij het CIZ en ervaart minder invloed op het indicatieproces.

Wlz-monitor rapportage van Vilans naar Tweede Kamer

Verder ervaren zij een toename van de tijdsduur van het indicatieproces, waarbij zij ook meer informatie moeten aanleveren. Omdat de zorgzwaarte van de cliënten in de Wlz hoger is, is een aanpassing van de personeelssamenstelling noodzakelijk. Zorgaanbieders werken hierdoor aan een verschuiving van lager naar hoger opgeleid personeel.

Daarnaast zet het merendeel van de zorgaanbieders zich in om te komen tot een cultuuromslag van ‘zorgen voor’ naar ‘ondersteuning gericht op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven’. Met betrekking tot de nieuwe subsidieregeling eerstelijnsverblijf vragen zorgaanbieders zich af of de beschikbare middelen van deze regeling en de gemaakte productieafspraken voldoende zijn.

Laat uw stem horen over de Wlz

Wilt u ook uw stem laten horen over de invoering van de Wlz? Er zijn nog een aantal plaatsen beschikbaar voor deelname. Wij zijn nog op zoek naar inbreng van zorgaanbieders uit de GGZ, jeugdzorg en gehandicaptenzorg. Daarnaast zijn zorgaanbieders uit Limburg nog ondervertegenwoordigd.

Meer informatie over de Wet langdurige zorg

Meer informatie? Neem contact op met:

Henk HermanSenior onderzoeker
Henk Herman
Nap
Senior onderzoeker h.nap@vilans.nl 06 22 81 07 66
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl