10 uitdagende vraagstukken uit de praktijk van integraal werken


Integraal werken beperkt zich vaak nog tot het domein van zorg en welzijn. Terwijl er een breder gedeeld inzicht is dat problemen van mensen niet los van elkaar moeten worden gezien. Dus óók problemen op het gebied van werk en inkomen moeten worden meegenomen in het geheel van de ondersteuning. Maar hoe doe je dat als gemeente? Hoe geef je samen met maatschappelijke organisaties vorm aan een integrale benadering van de burger, waarbij ondersteuning vanuit werk en inkomen en zorg en welzijn één samenhangend geheel vormt? Wat is er binnen de gemeente nodig om dit in de praktijk te realiseren?

Kijkje in de keuken

Deze vragen stonden centraal in het ontwikkeltraject Integraal werken in de wijk, waaraan partijen uit 5 gemeenten deelnamen. Deze publicatie biedt een kijkje in de keuken van deze 5 gemeenten. U leest hoe zij aan de slag zijn gegaan met het verbinden van werk en inkomen met zorg en welzijn om hun inwoners beter te kunnen ondersteunen. Wat hun belangrijkste vragen daarbij waren en welke antwoorden zijn gevonden.

Praatplaat

Het ontwikkeltraject bood ook een aantal inzichten die voor alle gemeenten gelden. Dit leverde 10 uitdagende vragen op voor de praktijk van integraal werken. In de publicatie is een praatplaat opgenomen met deze vragen. Een handvat om met elkaar in gesprek te gaan.