Ervaringen van onafhankelijke cliëntondersteuners


Sinds de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) en de Wet langdurige zorg (Wlz) van kracht zijn, zijn de gemeente en het zorgkantoor verplicht om mensen met beperkingen de mogelijkheid te bieden om hulp te krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Deze helpt mensen met beperkingen bij het verhelderen van hun hulpvraag, denkt mee over oplossingen in de eigen omgeving en helpt bij het aanvragen van passende ondersteuning en zorg.

Gesprekken met professionele en vrijwillige onafhankelijke cliëntondersteuners

In opdracht van het Sociaal en Cultureel Planbureau onderzochten wij in samenwerking met Movisie de ervaringen van onafhankelijke cliëntondersteuners met de invulling van hun beroep en het verkrijgen van passende ondersteuning en zorg door hun cliënten. We hielden daartoe 3 groepsgesprekken met rond de 30 professionele en vrijwillige onafhankelijke cliëntondersteuners.

Kwalitatief deelonderzoek

Dit kwalitatieve onderzoek maakt deel uit van de evaluatie van de Hervorming Langdurige Zorg (HLZ). Enkele conclusies uit dit deelonderzoek geven weer dat de ondervraagde cliëntondersteuners:

  • nog onduidelijkheid ervaren over hun kerntaken en de afbakening van taken van vrijwillige en professionele ondersteuners. (Wmo)
  • niet altijd voldoende ruimte hebben om hun onafhankelijke positie in te vullen, bijvoorbeeld bij deelname aan wijkteams waarin directe collega’s ondersteuning en zorg toekennen. (Wmo)
  • constateren dat veel cliënten niet weten dat de mogelijkheid er is om zich te laten bijstaan door een onafhankelijke cliëntondersteuner. (Wmo en Wlz)
  • nog veel onbekendheid signaleren over de toegangsprocedures tot zorg en ondersteuning. (Wmo en Wlz)
  • de scheiding tussen onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit de Wmo en vanuit de Wlz als onwenselijk ervaren. (Wmo en Wlz)
  • Onafhankelijke cliëntondersteuners vinden het gewenst, als het gaat om bijstand bij klachten en geschillen, dat cliënten zelf de keuze mogen maken. (Wlz)