Handige bundel Informele zorg in het hbo


De bundel 'Informele zorg in het HBO' van het Expertisecentrum Mantelzorg helpt u om informele zorg goed aan bod te laten komen in HBO opleidingen Zorg en Sociaal werk. Welke instrumenten worden in de dagelijkse beroepspraktijk veel  gebruikt én hoe kunt u deze inzetten in uw lesprogramma. Met inspiratie en handvatten voor boeiend onderwijs over informele zorg. 

Informele zorg

Met informele zorg bedoelen we: zorg en ondersteuning die onbetaald en niet beroepshalve wordt geboden. Daaronder valt niet alleen mantelzorg, maar ook zelfhulp, vrijwillige inzet en buurthulp.

Meer nadruk op versterken van zelfredzaamheid

In de zorg- en welzijnssector vinden veel veranderingen en innovaties plaats. Dit komt onder andere door de hervormingen van de overheid. Als mensen ondersteuning nodig hebben, moeten ze eerst nagaan welke informele hulp hun eigen netwerk kan bieden. Als deze hulp er niet of onvoldoende is, kunnen ze een beroep doen op vrijwilligers, ondersteuning van de gemeente of welzijns- en zorgorganisaties.

In de nieuwe beroepsprofielen van bijvoorbeeld verzorgenden en verpleegkundigen en sociaal werker Maatschappelijke Ondersteuning staat dit nadrukkelijk omschreven. Daar wordt nadruk gelegd op het versterken van de eigen kracht van een persoon en diens om gezamenlijk oplossingen voor hun vragen te vinden. Kortom: vroeger stond ‘zorgen voor’ cliënten centraal, nu ligt de focus op ‘zorgen dat’ er gezorgd wordt voor cliënten. De informele zorg wordt steeds belangrijker.

Goed samenspel vraagt specifieke vaardigheden

Het mooie is dat een goed samenspel tussen professionals en bijvoorbeeld mantelzorgers ervoor zorgt dat cliënten langer thuis wonen. Een goed samenspel tussen informele zorg en professionals vraagt echter specifieke vaardigheden van sociaal werkers en zorgprofessionals. Het is niet alleen nodig dat ze zorg en ondersteuning geven, ze moeten ook zorg dragen voor het welbevinden van cliënten en hun sociale netwerk. Professionals moeten meer faciliteren, ondersteunen, inleven van en samenwerken met mantelzorgers, de buurt en vrijwilligers. Als professionals hiertoe in staat zijn, krijgen ze de kans een goed samenspel op te bouwen.