Kennisbouwstenen ondersteunen wijkteams en netwerken


Professionals in wijkteams en -netwerken willen inwoners begrijpen en helpen. Dat is niet altijd eenvoudig. De dagelijkse praktijk leert dat wijkteams veel verschillende vragen over de meest uiteenlopende onderwerpen krijgen. Ook trekken diverse doelgroepen aan de bel. Hoe beantwoorden wijkteams deze vragen? Welke kennis hebben ze nodig en waar vinden ze dit? Hoe weten we welke kennis nog mist? De kennisbouwstenen van het programma Integraal werken in de wijk (IWW) helpen.

Wat zijn kennisbouwstenen?

De bouwstenen geven informatie over specifieke doelgroepen, zoals jeugd, opvoeders, mensen met een niet-westerse achtergrond en laaggeletterde mensen. Daarnaast geven ze basis- en specifieke kennis op 7 kennisdomeinen: lichamelijke gezondheid, dagelijks functioneren, inkomen, participatie, opvoeden en opgroeien, veiligheid en psychische gezondheid.

Kennisbouwstenen ondersteunen wijkteams

De bouwstenen ondersteunen wijkteams en netwerken op diverse manieren. Ze bieden:

  • Overzicht van de algemene en specifieke kennis 

  • Kennis die wordt gemist kan zo worden opgespoord

  • Afbakening van welke vragen het wijkteam/netwerk kan beantwoorden
    Dit helpt bij het bepalen wanneer een specialist moet worden ingezet

  • Kennisontwikkeling en de borging daarvan
    Dit helpt bij plannen voor scholing of deskundigheidsbevordering

  • Relevante kennisbronnen

De bouwstenen verwijzen direct naar kennis en hulpmiddelen.

Toepassing bouwstenen vol kennis

De bouwstenen kunt u zowel op individueel, team- als regionaal niveau gebruiken. Hierbij is het belangrijk dat wijkteams of wijknetwerken zelf bepalen welke kennis zij nodig hebben, omdat iedere opdracht en iedere wijk uniek is. De bouwstenen zijn getoetst aan landelijk beschikbare kennis en voorgelegd aan verschillende kennisinstituten, wijkteams en -netwerken en hun professionals. De bouwstenen worden regelmatig bijgewerkt en aangevuld. Voor meer informatie over de bouwstenen of voor ondersteuning bij de toepassing ervan, kan contact worden opgenomen via info@integraalwerkenindewijk.nl

Over Integraal werken in de wijk

In het programma Integraal werken in de wijk bundelen wij de krachten met Movisie, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Nederlands Jeugdinstituut en de Werkplaatsen Sociaal domein om kennis te verzamelen, verrijken en verspreiden over de integrale aanpak van meervoudige vragen en problemen. Dit doen zij in nauwe samenwerking met de praktijk. Het doel is om beleidsmakers en professionals inzicht geven in wat werkt in de wijk.