Koplopers aan het woord: reflectie op governance tussen organisaties


Wat betekenen de decentralisaties voor de inrichting van governance tussen organisaties? U leest het in deze publicatie. 16 voorlopers en bestuurders vertellen hun ervaringen en visie op governance. In de reflectie op de interviews wordt de beweging van sturing bij governance tussen organisaties vanuit controle en beheersing naar waarden als gelijkwaardigheid en vertrouwen geschetst.

Door de decentralisaties in de zorg en het sociaal domein ontstaan andere samenwerkingsvormen in een nieuw speelveld. Bestuurders staan voor de vraag: hoe richten we governance in, in een veranderd speelveld? Wij zij in 2015 een zoektocht begonnen naar governance tussen organisaties. We zijn deze zoektocht open en vanuit verwondering gestart vanuit de vraag: wat betekenen de decentralisaties voor de inrichting van governance tussen organisaties?

Wat is governance?

Governance gaat in de klassieke betekenis over hoe de besturing, controle en beheersing binnen een organisatie is geregeld. Het gaat over 4 thema’s: sturing, verantwoording, toezicht en inkoop. Vanuit deze thema’s hebben we gekeken naar hoe governance zich ontwikkelt in het veranderende speelveld.

Verzamelen kennis en informatie

Allereerst is een praktijkverkenning gedaan. Hierbij hebben we gebruik gemaakt van diverse methoden en bronnen: een enquête, casestudies, observaties en interviews. Onze ideeën en ervaringen hebben we doorlopend gedeeld met een groep kritische denkers: de Landelijke Innovatiegroep Governance. Deze opgedane kennis hebben we verrijkt met inzichten uit  16 interviews. In 2015 hebben we 8 bestuurders geïnterviewd die actief de decentralisaties mede vormgeven. Op advies van de Landelijke Innovatiegroep Governance zijn vervolgens in 8 voorlopers geïnterviewd uit andere sectoren, onder andere uit het onderwijs, de overheid, de verzekeringswereld en het bedrijfsleven.

Reflecteren vanuit waarden

In de praktijkverkenning van Vilans is de beweging van governance tussen organisaties gekenschetst en zijn inzichten en helpende principes geïdentificeerd die kunnen helpen bij de ontwikkeling van governance in samenwerkingsverbanden. In deze publicatie willen we de onderliggende waarden voor governance tussen organisaties meer centraal stellen. We nemen u ook mee in de reflectie en duiding op de waarden, die als een rode draad door de interviews lopen. We hebben hiervoor 7 waarden geïdentificeerd:

  1. Vertrouwen
  2. Gelijkwaardigheid
  3. Wederkerigheid
  4. Gedeeld eigenaarschap
  5. Co-creatie
  6. Zelfondernemerschap
  7. Meervoudig klantprincipe