Tips en tools voor terugdringen psychofarmaca


Binnen het programma 'Beter af met minder' zijn 30 zorgorganisaties zelfstandig of met begeleiding van ons aan de slag gegaan met het afbouwen van oneigenlijk psychofarmacagebruik. Uit dit programma is het document 'Tips en tools voor projectsturing voor bewust gebruik van psychofarmaca' voortgekomen.

Dit interactieve document is een hulpmiddel voor de projectleider en het verbeterteam van organisaties die aan de slag gaan met het in de ouderen- en gehandicaptenzorg. Het document bevat tips en hulpmiddelen om het verbetertraject in goede banen te leiden.

Nadelen van psychofarmaca

In de ouderenzorg en gehandicaptenzorg worden psychofarmaca nog te vaak en te gemakkelijk voorgeschreven bij probleemgedrag. Dat constateren cliëntorganisaties, onderzoekers, het ministerie van VWS en de Inspectie voor de gezondheidszorg. De medicijnen bestrijden acute symptomen (zoals dwalen, agressie of rusteloosheid) maar hebben ook veel nadelen:

  • Ze lossen onderliggende oorzaken niet op.
  • Ze hebben grote invloed op de persoonlijke levenssfeer van de cliënt.
  • De werkzaamheid is beperkt (slechts een op de vijf mensen heeft er baat bij).
  • De bijwerkingen zijn aanzienlijk. Sufheid, slecht lopen met risico op vallen, moeite met slikken komen vaak voor en er is een verhoogd risico op een beroerte, longontsteking en overlijden.

Succesvol terugdringen van psychofarmaca vraagt om een gedegen en doordachte aanpak. Die aanpak richt zich op het beter begrijpen van en inspelen op probleemgedrag als onderdeel van goede en belevingsgerichte zorg waarin we anders omgaan met mensen die dat gedrag vertonen. Op kennisplein Zorg voor Beter vindt u een projectpagina met informatie rondom psychofarmaca.

Hoe zet u een project op?

Het document 'Tips en tools voor projectsturing' is kort en bondig beschreven en helpt bij het opzetten, uitvoeren en monitoren van het project. Het bestaat uit vier stappen: 

  1. Voorbereiding (multidisciplinair verbeterteam samenstelen, 0-meting) 
  2. Start (startbijeenkomst, cliëntenparticipatie vormgeven, analyse verbeterpunten) 
  3. Aan de slag (bewustwording creëren, kennis vergroten, kleine stappen, intervisie) 
  4. Afronding (vervolgstappen, eindmeting)

Analyse van verbeterpunten

Bij iedere stap staan tips en zijn praktische tools beschikbaar. Rian Huijsmans, adviseur bij project ‘Beter af met minder’: 'Door gebruik te maken van de 'Analyse verbeterpunten psychofarmacagebruik' wordt eenvoudig inzichtelijk of het gebruik van psychofarmaca binnen een team of locatie volgens de bestaande richtlijnen verloopt en waar verbeterdoelen liggen. De analyselijst is binnen een kwartiertje ingevuld.'

Rian Huijsmans adviseert om in kleine stapjes te werken aan het verminderen van psychofarmaca: 'Start met afbouw bij één cliënt en breidt daarna pas uit. De inbreng van alle betrokkenen (cliënt, verwanten en zorgprofessionals) is nodig om passende alternatieven voor psychofarmacagebruik te vinden. Door (kleine) veranderingen uit te proberen, te ontdekken of het een verbetering is en om ervan te leren, kunnen complexe problemen bij die ene cliënt, in het team of organisatie aangepakt worden. In de verandermethode 'de kunst van het klein maken' staat hoe met kleine stappen de stip op de horizon bereikt kan worden.