Wlz-monitor 2015 naar Tweede Kamer - Signalen van zorgaanbieders


Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) heeft de Vilans-rapportage van de Wlz-monitor 2015 aangeboden aan de Tweede Kamer. Dit gebeurde op 28 april 2016. De doelstelling van de Wlz-monitor is de kansen en knelpunten die ontstonden bij de invoering van de Wet langdurige zorg (Wlz) te achterhalen.

Met de monitor zijn de ervaringen en/of verwachtingen onderzocht van individuele zorgaanbieders op dat moment in de praktijk. Hiertoe is de monitor viermaal uitgezet: in februari (1e kwartaal 2015), mei (2e kwartaal 2015), september (3e kwartaal 2015) en december (4e kwartaal 2015).

Inhoud monitorvragen

Gemiddeld namen er 50 zorgaanbieders uit verschillende sectoren deel die zorg leveren in het domein van de Wlz. De monitorvragen richtten zich voornamelijk op Wlz-specifieke thema’s, waaronder toegang tot zorg, toegang tot de Wlz, subsidieregeling eerstelijns verblijf, het Wlz-overgangsrecht, bekostiging en zorginkoop, bedrijfsvoering, communicatie en informatie, cultuur en visie en de administratieve lasten met betrekking tot de Wlz.

Wlz-monitor 2015 resultaten

Uit de Wlz-monitor 2015 blijkt dat de invoering van de Wlz met relatief weinig knelpunten gepaard ging. Wel blijkt dat door de verschillende (recent ingevoerde) wetten niet altijd duidelijk is voor zorgaanbieders binnen welk domein de zorg geleverd kan worden voor bepaalde cliëntgroepen. Het meest genoemde positieve punt aan de Wlz is het feit dat de indicatie levenslang blijft gelden, zodat er geen herindicaties nodig zijn.

Zorginkoop en bekostiging

Met betrekking tot de zorginkoop en bekostiging blijkt dat de herschikking na de zomer en het extra budget voor de eerstelijns subsidieregeling een positieve invloed hadden aangezien er vooral overproductie was van zorg die vergoed wordt op basis van deze subsidieregeling. Ten aanzien van het zorgpersoneel kwam naar voren dat er een verschuiving plaats moest vinden in het deskundigheidsniveau door de complexere zorgvraag van de cliënten.

Administratie als last

Verder is er gesignaleerd dat de informatievoorziening naar zorgaanbieders en cliënten toe geoptimaliseerd kon worden. Gedurende 2015 gaf het merendeel van de zorgaanbieders aan dat zij de administratie omtrent de Wlz als last ervaren. Hierbij gaven zij aan dat zij ervaren dat de administratieve lasten voor met name zorgverleners zijn toegenomen als gevolg van de gehele hervormingen van de langdurige zorg en niet specifiek omtrent de Wlz.