Wlz-monitor 2016 brengt signalen van zorgaanbieders naar buiten


Welke knelpunten ervaren zorgaanbieders met de invoering van de Wlz? Om daar achter te komen monitorden we ook in 2016 in opdracht van het ministerie van VWS de implementatie van de Wlz. De resultaten kunt u lezen in deze publicatie.

De introductie van een nieuwe wet biedt kansen, maar kan ook gepaard gaan met knelpunten die pas zichtbaar worden na de feitelijke invoering. Net als in 2015 volgden we daarom in 2016 in opdracht van het Ministerie van VWS de ontwikkelingen rondom implementatie van de Wlz.

Gedurende het jaar haalden we ervaringen van zorgaanbieders rondom de Wlz op met behulp van online vragenlijsten en tijdens bijeenkomsten. De resultaten werden na afloop van elke afzonderlijke monitor geanalyseerd. Op basis hiervan werd gedurende het jaar direct feedback gegenereerd van de deelnemende zorgaanbieders voor het ministerie van VWS.

Verbeteringen ten opzichte van 2015

De Wlz-monitor 2016 laat zien dat er vergeleken met vorig jaar verbeteringen zijn rond de uitvoering van de Wet langdurige zorg (Wlz). Zo geven vrijwel alle zorgaanbieders aan de Wlz voldoende tot in hoge mate te kunnen faciliteren op het gebied van service en ICT-infrastructuur. Daarnaast is de informatievoorziening goed op orde: het merendeel van de aanbieders zegt geen informatie te missen.

Knelpunten

Er blijken ook nog knelpunten. De ouderenzorg ervaart meer knelpunten dan de gehandicaptenzorg. Zorgaanbieders binnen de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT) geven onder ander aan dat het lastig tot zeer lastig is om thuiszorg te leveren buiten geclusterde woonvormen vanuit het modulair pakket thuis (mpt) of volledig pakket thuis (vpt). Verder geven zorgaanbieders aan dat door de productieplafonds wachtlijsten ontstaan en dat vooral de administratieve lasten hoog zijn door de verschillende wetten, regels en registratiesystemen.

Doelstellingen WLZ sluiten aan bij visie zorgaanbieder

Uit de monitor blijkt dat de visies van de zorgaanbieders – zoals het bevorderen van eigen regie en kwaliteit van leven –  aansluiten bij de doelstellingen van de Wlz.