Naar hoofdinhoud Naar footer

Friese ouderenzorgorganisaties werken samen en ondertekenen convenant

Dertien ouderenzorgorganisaties in Friesland hebben op dinsdag 6 november de intentieverklaring ‘Regionaal Convenant Friesland Thuis in het Verpleeghuis’ ondertekend. Hiermee geven ze invulling aan de extra middelen die de overheid beschikbaar heeft gesteld om de verpleeghuiszorg op regionaal niveau te verbeteren.

Van de landelijk € 50 miljoen ontwikkelbudget is er voor Friesland 2 miljoen beschikbaar. De organisaties gaan aan de slag met overstijgende projecten over kwaliteit, innovatie en technologie. Ze bundelen hiermee de krachten om de grote uitdagingen op het gebied van de arbeidsmarkt het hoofd te kunnen bieden. De maatregelen zijn bedoeld om de zorg zoals die nu wordt geboden in de verpleeghuizen structureel te verbeteren zodat er meer tijd en aandacht komt voor bewoners van verpleeghuizen.

Regiovisie

De dertien ouderenzorgorganisaties hebben vier thema’s bepaald waarop gezamenlijke projecten worden gestart. Begonnen wordt met een regionale analyse en het opstellen van een regiovisie. Hoe ontwikkelt de ouderenzorg zich en hoe ziet deze er over vijf à tien jaar uit? Hoeveel ouderen zijn er, hoeveel professionals zijn er beschikbaar en hoeveel worden er opgeleid? Aan welke zorg en ondersteuning is behoefte? De zorgvraag is sterk aan het veranderen! Met het opstellen van een regiovisie door de Friese ouderenzorgaanbieders wordt de ‘stip op de horizon’ neergezet. De basis voor de gezamenlijke plannen die worden ontwikkeld en uitgerold in Friesland.

Medische zorg

Het tweede project waarmee de Friese ouderenzorgorganisaties aan de slag gaan is de medische zorg voor ouderen met een indicatie voor verpleeghuiszorg. De vergrijzing en het langer thuis wonen van ouderen brengt met zich mee dat zorg hierop aan het anticiperen is. Door samenwerking van specialisten ouderengeneeskunde met huisartsen, verpleegkundig specialisten, gespecialiseerde verpleegkundigen en andere zorgprofessionals. Friesland loopt hiermee in Nederland voorop waar dit project op verschillende plekken navolging vindt. Het ministerie van VWS komt daarom binnenkort op werkbezoek.

Zorgtechnologie

Het derde project richt zich op de toepassing van zorgtechnologie. Zorgtechnologie, zoals bijvoorbeeld de inzet van een robot of beeldzorg, vindt steeds meer opgang in de verpleeghuiszorg. Dit project richt zich op het vergroten van de digitale vaardigheden en competenties van medewerkers. Bijvoorbeeld door digitale kenniscafe’s, webinars, YouTube filmpjes of e-learning modules.

Zij-instromers

Het laatste project richt zich op het creëren van mogelijkheden voor zij-instromers op de lagere opleidingsniveaus. De tekorten aan arbeidskrachten op de hogere niveaus nemen snel toe. Op de lagere niveaus is nog wel voldoende potentieel dat op termijn wellicht door kan stromen naar hogere niveaus. De Friese ouderenzorgaanbieders gaan samen met gemeenten, UWV en opleidingsinstituten met deze doelgroepen aan de slag.

Kwaliteit en arbeidsmarkt gaan hand in hand

Omdat de extra middelen voor de verpleeghuiszorg grotendeels besteed moeten worden aan de inzet van extra personeel, wordt intensief samengewerkt tussen Zorgkantoor Friesland en ZorgpleinNoord op dit traject. ZorgpleinNoord is de in de regio Noord-Nederland verantwoordelijk voor het programma RAAT (Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten). Daarnaast wordt ondersteuning geboden vanuit het landelijke programma Waardigheid en trots van het ministerie van VWS.

De bewoner in het verpleeghuis staat voorop

Alle ondertekenaars zijn het erover eens dat de bewoners en hun naasten erop moeten kunnen rekenen dat er aandacht voor ze is. En dat het welzijn en de veiligheid van de bewoner voorop staat in het verpleeghuis. Ook onderschrijven ze het belang dat in Friesland voldoende, gemotiveerde en deskundige zorgprofessionals zijn.

De ondertekenaars van het convenant zijn: Bos en Meerzicht, Hof en Hiem, Interzorg, Kwadrantgroep, Leppehiem, Liante, Zorggroep Alliade/Meriant, Patyna, Zienn, Zorgcentrum Het Bildt, Zorggroep Noorderbreedte, Zorggroep Sint Maarten, ZuidoostZorg, Waardigheid en Trots, Zorgplein Noord, Zorgkantoor Friesland/De Friesland Zorgverzekeraar.

ondertekening-intentieovereenkomst-friesland.jpg

Meer weten

Op meerdere plekken in Nederland wordt door middel van convenanten of andere samenwerkingsovereenkomsten gewerkt aan de arbeidsmarktproblematiek in de ouderenzorg. Bekijk bijvoorbeeld deze praktijkvoorbeelden:

  • Midden- Brabant: Een plus in kwaliteit voor onderwijs en praktijk
    In Midden-Brabant werkt de Zorgacademie – een regionaal samenwerkingsverband van onderwijs en zorg – sinds een jaar hard aan de arbeidsproblematiek in de ouderenzorg. Meer mensen enthousiast maken voor werken in de zorg, meer stageplaatsen creëren en uitstroom voorkomen zijn belangrijke ingrediënten van de brede aanpak. Dat uit zich in zorginnovatiecentra, lerende netwerken en anders werken.  Lees meer over het convenant in Midden-Brabant.
  • Groningen: Arbeidsmarktanalyse legt de basis voor regionale aanpak arbeidsmarktproblematiek
    Hoe blijft de ouderenzorg ook in de toekomst voldoen aan de zorgvraag van individuele Groningers? Het antwoord op die vraag is een gezamenlijke aanpak door zorgaanbieders, overheid en Menzis Zorgkantoor rondom de arbeidsmarkt Groningen. En dat is nodig, want de beschikbaarheid van voldoende, toegankelijke en bereikbare ouderenzorg in Groningen staat onder druk. Lees meer over het convenant in Groningen.
  • Zeeland: Innovatieve praktijkroute in Zeeland trekt studenten
    De Zeeuwse Praktijkroute Ouderenzorg (ZPO) legt de verbinding tussen het onderwijs en de ouderenzorg, met name bij Ter Weel, SVRZ, Allévo, ZorgSaam Zorggroep en WVO Zorg. De ZPO brengt leerlingen van het mbo, hbo, docenten, professionals en cliënten dichter bij elkaar. Het doel is ouderen in Zeeland passende zorg te geven door gedreven professionals die bijvoorbeeld ook op de hoogte zijn van innovatieve (technologische) ontwikkelingen. Lees meer over de Zeeuwse Praktijkroute Ouderenzorg.

Deel deze pagina via: