Naar hoofdinhoud Naar footer

Privacyverklaring

Gepubliceerd op: 08-09-2023

Dit is de privacyverklaring van Stichting Vilans (hierna: Vilans). Vilans is de Nederlandse kennisorganisatie voor de langdurende zorg. Vilans onderzoekt, adviseert en deelt kennis over de langdurende zorg. In deze verklaring wordt beschreven hoe Vilans omgaat met de persoonsgegevens van betrokkenen.

Vilans is gevestigd aan de Churchilllaan 11,3527 GV, in Utrecht. Vilans verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).Vilans vindt de persoonlijke levenssfeer belangrijk en gaat dan ook zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Vilans beschikt over een privacy officer die te bereiken is via privacy@vilans.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen geven over een identificeerbare natuurlijke persoon. Vilans verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Verstrekt u de gegevens zelf aan Vilans, dan bent u zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie hiervan.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Vilans mogelijk verwerkt. Het kan in specifieke gevallen mogelijk zijn dat wij meer of andere gegevens verwerken.

Voor het inschrijven op en het versturen van nieuwsbrieven van Vilans:

 • E-mailadres, e-mailvoorkeuren en optioneel functie, sector

Voor het verzenden van publicatie(s)van Vilans via deze website:

 • NAW-gegevens, bedrijfsgegevens, functie, e-mailadres en andere contactgegevens.
 • Betaalgegevens voor betaalde producten

Voor het aanmelden voor bijeenkomsten:

 • NAW-gegevens, bedrijfsgegevens, functie, e-mailadres en andere contactgegevens
 • Voor bijeenkomsten waarbij een consumptie wordt verzorgd kan eveneens informatie over uw allergie of consumptievoorkeuren worden verwerkt
 • V&VN/BIG-nummer voor het verkrijgen van accreditatie punten
 • Betaalgegevens voor betaalde bijeenkomsten

Voor het aangaan of het uitvoeren van een overeenkomst/abonnement:

 • NAW-gegevens, bedrijfsgegevens, functie, e-mailadres en andere contactgegevens
 • Betaalgegevens van u of van uw organisatie

Voor het inloggen in een online (abonnementen)omgeving:

 • Accountgegevens, wachtwoorden en andere verificatiegegevens voor toegang tot het portaal

Voor het beantwoorden van een vraag via onze online kanalen:

 • E-mailadres, naam, functie, sector

In het kader van onderzoek of publicatie van content:
Vilans verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt in het kader van een onderzoek of voor de publicatie van content. Welke persoonsgegevens dit zijn en waar deze gepubliceerd worden is afhankelijk van het onderzoek of de publicatie.

Doelen en grondslagen van de verwerking

Vilans verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het verzenden van onze nieuwsbrieven en andere publicaties.
 • U te kunnen benaderen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of ter verbetering van onze dienstverlening.
 • Voor het organiseren van bijeenkomsten en congressen waar u zich voor aangemeld heeft of heeft aangegeven hierin geïnteresseerd te zijn. Daarnaast verzamelen wij uw gegevens voor het verkrijgen van accreditatiepunten van V&VN.
 • Voor het aangaan en het afsluiten van een overeenkomst/abonnement met u of uw organisatie.
 • Wij verzamelen uw betaalgegevens wanneer u gebruik maakt van een betaalde dienst van Vilans om deze betaling te verwerken.
 • U toegang te kunnen verlenen tot een online (abonnementen)omgeving.
 • Uw vraag via het Kennisportaal te kunnen beantwoorden en kennisdeling daarop aan te laten sluiten.
 • Als onderdeel van een onderzoek of de publicatie van content, wanneer u hieraan actief deelneemt.

Voor bovenstaande doeleinden zijn verschillende grondslagen van toepassing. Het gaat om het sluiten en uitvoeren van een overeenkomst, op basis van toestemming of het gerechtvaardigd belang van Vilans.

Bewaartermijnen

Vilans bewaart uw persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en overeenkomstig haar bewaartermijnenbeleid.

Wanneer u gebruik maakt van de aangeboden diensten van Vilans wordt u opgenomen in ons relatiebestand. Uw gegevens worden in dit geval bewaard totdat u uw toestemming intrekt en Vilans geen andere verwerkingsgrondslag of wettelijke bewaarplicht heeft.

Content zal overeenkomstig de contentstrategie gepubliceerd blijven totdat dit zijn informatiewaarde heeft verloren.

Onderzoeksdata worden (waar mogelijk geanonimiseerd of gepseudonimiseerd) minimaal tien jaar bewaard. In het kader van (vervolg)onderzoek is hergebruik van de data mogelijk.

Delen van persoonsgegevens met derden

Delen van persoonsgegevens met derden Het delen van persoonsgegevens met andere partijen vindt altijd volgens de privacy wet- en regelgeving plaats. Wanneer bijvoorbeeld gebruik gemaakt wordt van externe verwerkers wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten. Dit heeft in ieder geval betrekking op het beheer en onderhoud van de websites van Vilans, op de enquêtetool en de opslag van data. En wanneer er voor het organiseren van bijeenkomsten of congressen of voor het verwerken van onderzoeksgegevens gebruik gemaakt wordt van een extern bureau. Vilans zal uw V&VN en/of BIG-nummer doorgeven aan V&VN om uw accreditatiepunten te verkrijgen. Verder kan Vilans op basis van een gerechtelijk bevel of op grond van een wettelijke plicht uw persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Uw gegevens worden in principe binnen de Europese Unie verwerkt. Als de verwerking buiten Europa plaatsvindt worden er afspraken gemaakt, zodat er een passend beschermingsniveau is.

Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op uw computer, tablet of mobiele telefoon plaatst op het moment dat u de website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over uw websitebezoek opgeslagen. Met het plaatsen van cookies worden persoonsgegevens verwerkt, deze worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Bij uw eerste bezoek aan een website van Vilans wordt u geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Voor meer informatie verwijzen we u naar ons cookiebeleid, hier leest u ook meer over het blokkeren en verwijderen van cookies.

Privacyrechten

U kunt vragen om inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken. U kunt vragen om deze gegevens te corrigeren of kunt bezwaar maken tegen de verwerking. In sommige gevallen kunt u uw toestemming intrekken of Vilans vragen om deze gegevens te verwijderen of over te dragen. Een verzoek kunt u sturen naar privacy@vilans.nl.

Ook kunt u hier terecht als u een klacht heeft over de naleving van deze privacyverklaring of u het niet eens bent met de manier waarop uw gegevens worden verwerkt door Vilans.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, kan Vilans u in het uiterste geval vragen om een identiteitsbewijs, een afschrift hiervan wordt na controle direct vernietigd. Vilans reageert zo snel mogelijk op uw verzoek, maar in elk geval binnen vier weken. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging

Vilans neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit gebeurt o.a. door middel van een beveiligingsbeleid, door een geheimhoudingsclausule voor medewerkers, training van medewerkers en door gebruik te maken van beveiligde opslag en verbindingen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als u aanwijzingen heeft van misbruik, neem dan contact op met de privacy officer via privacy@vilans.nl.

Wijzigingen

Vilans behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De meest actuele privacyverklaring is te vinden op deze pagina.

Wij adviseren u regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Hebben de wijzigingen gevolgen voor de manier waarop Vilans persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via berichtgeving op onze website(s) en/of in nieuwsbrieven van Vilans.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen neemt u dan contact op met de privacy officer door te e-mailen naar privacy@vilans.nl.