Naar hoofdinhoud Naar footer

Rian van de Schoot: 'Oplossing voor knelpunten thuiszorg ligt klaar'

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) meldt op NOS.nl dat een deel van de 1,2 miljoen thuiswonende 75-plussers geen goede zorg krijgt wegens ‘hardnekkige’ knelpunten. Vilans-directeur Rian van de Schoot is echter hoopvol en reageert: 'De oplossing voor deze knelpunten is in de maak. De cliënt gaat merken dat de zorg integraal wordt geleverd in plaats van vanuit verschillende eilandjes.'

Probleem

De SCP-onderzoekers laten in hun rapport zien dat het zorgstelsel voor ouderen zo ingewikkeld dat het moeilijk is om een volledig overzicht te krijgen van de verschillende zorgdomeinen en welke geldpotjes er allemaal zijn. Bij de uitvoering van zorg zijn zo veel instanties betrokken, dat de zorgprofessionals vaak zelf ook niet weten hoe het precies zit, wat er mogelijk is en waar ze kunnen aankloppen.

Oplossing

De oplossing voor deze knelpunten ligt naar verwachting in domeinoverstijgende samenwerking. Het ministerie van VWS werkt aan een wetswijziging van de Wet langdurige zorg (Wlz). Die wijziging is mede ingegeven door pilots met domeinoverstijgende samenwerking in Dongen, Ede en Hollandscheveld, die Vilans als kennisorganisatie heeft helpen uitvoeren. In de wetswijziging heeft het ministerie o.a. de rol van zorgkantoren - de financiers van de Wlz - vergroot zodat zij kunnen investeren in preventieve maatregelen in andere zorgdomeinen. Dat behelst het wetsvoorstel ook. Investeren in andere zorgdomeinen is nu niet mogelijk omdat de financieringsstromen tussen de zorgdomeinen wettelijk strikt gescheiden zijn.

'Dit is volgens ons een goede oplossingsrichting want zorgkantoren zouden na deze wijziging bij hun investeringen in preventie kunnen samenwerken met andere financiers zoals zorgverzekeraars en gemeenten zodat de middelen beter de behoeften van cliënten kunnen volgen. Deze wijziging biedt een positieve stimulans voor zorgkantoren om domeinoverstijgend samen te werken en te waarderen - ook in financiële zin - dat zorg- en welzijnsaanbieders meer preventieve maatregelen in kunnen zetten om het langer thuis wonen te bevorderen', aldus Van de Schoot.

Voordeel voor cliënt

'Het allerbelangrijkste hiervan is uiteraard wat dit voor de cliënt betekent. Die merkt door deze wijziging echt dat zijn of haar zorg integraal wordt geleverd en niet meer vanuit allerlei verschillende eilandjes. Met andere woorden wordt de zorg hierdoor dus persoonsgericht, meer inspelend op wat de cliënt individueel nodig heeft.'

Vooruitkijken

'Wij hopen en verwachten dat een heel groot deel van de knelpunten in de ouderenzorg thuis met persoonsvolgende bekostiging en domeinoverstijgende samenwerking is op te lossen. De pilots in Dongen, Ede en Hollandscheveld uitgevoerd door het programma Waardigheid en trots hebben dit ook al aangetoond', besluit Van de Schoot.

Meer informatie

Deel deze pagina via:

Contactpersoon