Naar hoofdinhoud Naar footer

Project ‘Sociaal Arrangeren’ in Nijmegen veelbelovend voor toekomstige ouderenzorg

In Nijmegen hebben verschillende partijen vorig jaar de handen ineen geslagen voor een domeinoverstijgend samenwerkingsproject: Sociaal Arrangeren. De ‘sociaal arrangeur’ zorgt hierbij voor afstemming van zorg en welzijn om voor de thuiswonende oudere de kwaliteit van leven zo hoog mogelijk te houden mét behoud van eigen regie en ontlasting van mantelzorgers. De eerste uitkomsten van de tussenevaluatie zijn positief. Ouderen ervaren minder eenzaamheid en hun naasten voelen zich minder belast, doordat zij hun verantwoordelijkheid kunnen delen. Deelnemers aan het project vinden het een veilig gevoel dat er interprofessionele overleggen plaatsvinden.

Sociaal arrangeur brengt sociaal netwerk in kaart

Kenmerkend voor de pilot is de verbindende rol van de sociaal arrangeur met de betrokken disciplines, gericht op de behoeften van kwetsbare, thuiswonende ouderen. Sociaal arrangeren is er onder meer op gericht het sociale netwerk rondom de oudere te versterken. Hiermee kunnen angst, eenzaamheid en crisissen worden verminderd.

Via huisarts of wijkverpleegkundige wordt een oudere (met kwetsbaarheden op meerdere leefgebieden en cognitieve problemen) aangemeld voor het project. De sociaal arrangeur maakt vervolgens een afspraak voor een huisbezoek en bespreekt samen met de betrokkene en eventuele mantelzorger(s) welke ondersteuning nodig is en welke activiteiten voor de oudere écht belangrijk zijn in het leven.

Plan: samenwerking professionals, vrijwilligers, mantelzorgers

De sociaal arrangeur verwerkt alles in een plan: welke professionele zorg is passend en wat kunnen vrijwilligers en mantelzorgers bieden? Maar ook: hoe houdt de oudere zoveel mogelijk eigen regie? In overleg met huisarts of wijkverpleegkundige worden alle zorg- en welzijnsactiviteiten goed op elkaar afgestemd. De sociaal arrangeur houdt overzicht en blijft aanspreekpunt voor alle betrokken professionals, vrijwilligers en mantelzorgers. Zo ontstaat een ervaring van gezamenlijke zorg en ondersteuning.

Animatievideo Sociaal arrangeren

Bekijk onderstaande animatievideo over het project Sociaal arrangeren waarin de fictieve casus van mevrouw Jansma uitgebeeld wordt.

YouTube video thumbnail

Steun in de rug

Het project ‘Sociaal Arrangeren’ is een tweejarige pilot in Nijmegen van Sterker sociaal werk, ZZG zorggroep, NEO Huisartsenzorg, Buurtzorg, de gemeente Nijmegen en Coöperatie VGZ. Studenten Verpleegkunde van de Hogeschool Arnhem Nijmegen monitoren de effecten van het project. De algehele tevredenheid over ‘Sociaal Arrangeren’ is hoog, zo blijkt uit de eerste tussenevaluatie. Ouderen geven aan de gesprekken als fijn te ervaren. Het luisterend oor en alles wat dankzij de sociaal arrangeur gerealiseerd is (zoals dagbesteding, huishoudelijke hulp, het inschakelen van andere disciplines) is voor de ouderen en mantelzorgers een belangrijke steun in de rug.

Op basis van deze uitkomsten zal de manier van werken binnen Sociaal Arrangeren de komende 2 jaar voor meer ouderen ingezet worden. Doel is om deze periode meer huisartsen en wijkverpleegkundige teams aan te laten sluiten op deze manier van werken, te ervaren en samen te leren. Na 2 jaar zal een evaluatie plaatsvinden en wordt gekeken hoe Sociaal Arrangeren structureel onderdeel ingezet kan worden in de ondersteuning van zelfstandig wonende ouderen.

Domeinoverstijgend samenwerken

Zorgen dat kwetsbare ouderen langer het leven kunnen leven zoals ze dat willen, in hun eigen vertrouwde omgeving. Dat is het doel van domeinoverstijgend samenwerken. De zorg inrichten over verschillende domeinen heen, zonder rekening te hoeven houden met schotten in de financiering. Experts van Waardigheid en trots op locatie hebben onderzoek en ervaringen samengevoegd tot een kennisdossier domeinoverstijgend samenwerken met onder andere een Wegwijzer Domeinoverstijgend samenwerken.

Bron

Sterker sociaal werk

Deel deze pagina via: