Naar hoofdinhoud Naar footer

Specialisten ouderengeneeskunde pakken regie via SO-werktafel

In de regio Gooi-Vechtstreek-Almere start een netwerk van specialisten ouderengeneeskunde (SO) in de vorm van een SO-werktafel. Hiermee nemen de specialisten ouderengeneeskunde de regie over de ontwikkeling van de ouderenzorg in de regio. Door structureel overleg met bestuurders van VVT-organisaties worden gezamenlijk regionale vraagstukken in de ouderenzorg aangepakt.

Professioneel netwerk

Met de inrichting van de SO-werktafel is een belangrijke stap gezet naar netwerkzorg in de regio ten behoeve van de ouderenzorg. Dit regionale netwerk is een gevolg van de succesvolle afronding van het SO-GVA-programma waarin SO’s in de regio verschillende aspecten van hun eigen toekomst onderzochten. 

In dit programma voerden de regionale SO’s zelf de regie en kwamen, mede in overleg met betrokken regionale bestuurders, tot duidelijke adviezen. Alle partijen in het programma vonden deze gezamenlijke betrokkenheid waardevol. Door de overlegstructuur met bestuurders worden met de inrichting van de SO-werktafel zeggenschap en inspraak van specialisten ouderengeneeskunde voor langere tijd gecontinueerd in de regio Gooi-Vechtstreek-Almere.

Missie SO-werktafel

De werktafel gaat voor hoogwaardige kwaliteit van de ouderenzorg in de regio ongeacht de plaats en/of het verblijf van de cliënt/bewoner. Dit wordt bereikt met verbinding door krachten te bundelen, het spreken met één stem. Belangrijk is het leveren van zinnige zorg in het netwerk, over de muren van zorgorganisaties heen. Regionale kennis- en expertisedeling wordt geconcentreerd waarbij taakzuiverheid wordt gerealiseerd en geborgd. 

De SO-werktafel functioneert als een adviesraad voor het bestuurlijk netwerkoverleg (BNO) in de regio. De leden van de SO-werktafel bespreken regionale projectvoorstellen en brengen deze in bij het BNO. De SO-werktafel fungeert ook als regionaal aanspreekpunt voor huisartsen (RHOGO, ReHa), het MSB Tergooi, het Flevoziekenhuis en andere stakeholders.

Programma in toekomstperspectief

De lancering van de SO-werktafel markeert het afronden van het programma SO-GVA (Specialist Ouderengeneeskunde Gooi-Vechtstreek-Almere in toekomstperspectief). In dit programma staan zes actielijnen voor het toekomstperspectief van de specialist ouderengeneeskunde:

  1. Anders Werken: specifiek de organisatie van ANW-functie en taakzuiverheid
  2. Anders Behandelen: gericht op de Integrale Medische Ouderenzorg (IMOZ)
  3. Anders Opleiden: gezamenlijk opleiden en bij- en nascholing
  4. Anders Onderzoeken: onderzoek duurzaam verankeren in de regio
  5. Anders Dokteren: inzet digitale technologie zoals de HoloLens
  6. Anders Positioneren: regionale medische advisering door SO’s en regionale organisatie en samenwerking

Bijzonder in het programma was dat iedere actielijn een specialist ouderengeneeskunde als regiehouder had. Hierdoor ontstond een professioneel netwerk van SO’s in de regio. De verschillende actielijnen leverden concrete aanbevelingen op voor de verschillende aspecten van het werk van de specialist ouderengeneeskunde.

Meer weten

Deel deze pagina via: