Naar hoofdinhoud Naar footer

Zorgorganisaties Midden IJssel ondertekenen Regionale ontwikkelvisie Wlz-Zorg

Gewoon concreet samen aan de slag gaan, dat was de keuze die dertien zorgaanbieders en het Zorgkantoor Midden IJssel vorig jaar maakten. Nu ligt de gezamenlijke Regionale ontwikkelvisie Wlz-Zorg er. Donderdag 30 januari tekenden de betrokken organisaties de visie in aanwezigheid van Ernst van Koesveld (ministerie van VWS). Drie bestuurders vertellen wat zij van de samenwerking vinden en wat daar voor nodig is.

‘Als je de samenwerking begint met een visie, ontstaat toch de neiging om je te verliezen in mooie vergezichten. Zodoende zijn we op basis van een ontwikkelplan pragmatisch en praktisch met elkaar aan de slag gegaan, onder andere met een praktijkleerroute. Maar vervolgens volgt toch de vraag: onder welke paraplu doen we dit nu?’, vertelt André Leferink van De Parabool. De Regionale ontwikkelvisie Wlz-Zorg die er nu ligt, is het antwoord op die vraag.

Illustratie Regionale ontwikkelvisie Wlz-Zorg

Samen Sterk staan voor Goede Zorg luidt het uitgangspunt van de visie. De zes bouwstenen illustreren wat belangrijk is voor Midden IJssel (van Deventer tot Apeldoorn) en zijn gekoppeld aan belangrijke thema’s. Ook de doelstellingen worden beschreven. Vooralsnog richt de visie zich op de Wet Langdurige Zorg; wel doen ketenpartners Dimence (GGZ) en De Parabool (voor mensen met een verstandelijke beperking) al mee.

Onderaan de visie worden de gezamenlijke projecten benoemd. Zo ging dit najaar de Sallandse Praktijkleerroute van start en beginnen in januari de regioverpleegkundigen. Verder wordt al samengewerkt op het gebied van technologie in de zorg en wordt het aantal projecten uitgebreid. Concrete thema’s zijn ‘meer regie in de zorg voor mensen met een complex ziektebeeld’ en ‘zorg en wonen’.

 • Download de Regionale ontwikkelvisie Wlz-Zorg (zie downloads)
 • Download de uitgebreide Regionale ontwikkelvisie WLz-Zorg (zie downloads)
 • Download de doelstellingen en resultaten van de Regionale ontwikkelvisie Wlz-Zorg (zie downloads)

Update: Ondertekening Regionale Ontwikkelvisie Wlz-Zorg

Op donderdag 30 januari tekenden twaalf bestuurders de Regionale Ontwikkelvisie Wlz-Zorg. Dat deden zij in aanwezigheid van Ernst van Koesveld van het ministerie van VWS.

‘Wij zijn trots op het feit dat we samen deze visie ondertekenen’, liet Loes Kater, bestuurder ZGR weten. ‘De visie is natuurlijk geen doel op zich, maar wel een mooi middel om ons doel te bereiken: een duurzame toekomst van de langdurige zorg in Salland.’ Jacqueline Poortvliet van Zorgkantoor Midden IJssel stond stil bij de rollen die alle partijen in dit proces innemen. ‘Zorgkantoor Midden IJssel vindt deze samenwerking heel belangrijk en wij faciliteren dit dan ook graag. Want: bij elkaar komen is een begin, bij elkaar blijven is vooruitgang, maar samenwerken is succes.’

Ernst van Koesveld, is trots op de Sallandse samenwerking. ‘Het gebeurt in de regio’, zei hij tijdens de startbijeenkomst. ‘Samenwerking is essentieel om de uitdagingen aan te pakken. Durf over schotten heen te kijken en geef cliënten ook een belangrijke stem. Met de ondertekening van deze visie hebben jullie het belangrijkste obstakel al overwonnen. Jullie hebben elkaar gevonden en gaan samen de uitdagingen in de zorg in deze regio aan.’ Kijk ook op: www.samenvoorsallandsezorg.nl

André Leferink, bestuurder De Parabool

‘De gezondste regio worden, dat is ons uiteindelijk doel

‘Ons uiteindelijk doel is de gezondste regio van Nederland te worden. We moeten met alle partijen stappen zetten om mensen in de regio te faciliteren gezond te leven, met kwaliteit van leven. Welzijn, welbevinden en preventie horen daar bij. Nu zijn we nog te veel bezig met het beter maken van zieke mensen of het stabiliseren van de situatie. In de toekomst moeten we ons meer gaan richten op het voorkomen van ziektes. ’

‘De Regionale ontwikkelvisie Wlz-Zorg is nu nog erg gericht op de zorg in het kader van de Wet langdurige zorg. Maar hoe breder je het trekt, hoe ingewikkelder het wordt. In het begin moet je het afbakenen, want met nog meer partijen verlies je focus’, vertelt André Leferink. Samenwerking is vereist, zegt hij. ‘Want alleen red je het als organisatie uiteindelijk niet. Vraagstukken als de krapte op de arbeidsmarkt en de inzet van nieuwe technologie moet je samen oplossen.’

Samenwerking vereist dat bestuurders afspraken maken over eenduidigheid, bijvoorbeeld in de triage en de protocollen. ‘Professionals zijn in de lead: de knelpunten die zij in de dagelijkse praktijk ervaren, moeten ze bij ons kunnen neerleggen.’

Annie Verduyckt, divisiemanager bij Dimence (GGZ)

‘De visie helpt ons om de juiste combinatie van zorg te waarborgen’

‘Als GGZ-organisatie zijn we ingestapt vanwege de schaarste op de arbeidsmarkt, want dat thema raakt ons allemaal. Ik vind het belangrijk dat zorgmedewerkers breed worden opgeleid. Dat bevordert de affiniteit van medewerkers met verschillende zorgsectoren en dat komt de cliënt ten goede, zoals het omgaan met moeilijk gedrag. Daar hebben uiteindelijk alle zorgorganisaties baat bij. Niet alleen intramuraal, maar ook in de thuiszorg. Ook nieuwe zorgtechnologie gaat ons allemaal aan en het is een thema waarin we de verbinding zoeken. Je kunt het niet alleen en zo kun je kennis uitwisselen.’

Volgens Annie Verduyckt helpt de Regionale ontwikkelvisie Wlz-Zorg ‘om de juiste combinatie van zorg voor Midden IJssel te waarborgen’. En de visie functioneert als een kapstok, waar steeds meer projecten aan komen te hangen. ‘Het is belangrijk om op alle vragen die zich aandienen in samenhang een antwoord te vinden.’ In de uitvoering kun je dan soms op praktische problemen stuiten, is de ervaring. ‘Zo bleek dat de vergoeding voor de leerlingen van de Sallandse Praktijkleerroute per deelnemende organisatie verschillend was. Die hebben we toen gelijk getrokken voor alle organisaties. Je moet pragmatisch te werk gaan.’

Peter Smoorenburg, bestuurder Zorggroep Solis

‘Als niet iedereen even hard meeloopt, kan het vertrouwen in elkaar afnemen

‘Een regionale ontwikkelvisie Wlz-Zorg is nodig; we moeten de richting aangeven die we kiezen, plus de prioritering. Dat is ook meteen ingewikkeld, want het betekent dat je keuzes moet maken. Zelf vind ik het bijvoorbeeld heel belangrijk om samen te onderzoeken welke zorgtechnologie je kunt inzetten, zodat we niet allemaal het wiel gaan uitvinden.’

Peter Smoorenburg staat achter de samenwerking, al stelt hij wel vast dat dit voor zijn eigen organisatie momenteel niet nodig is. ‘Maar het systeem loopt vast: neem de verkeerde beddenproblematiek, of de huisartsen die worden overspoeld met vragen. Ouderen in onze regio hebben daar last van en zij hebben recht op zorg. Daarom proberen we het samen met andere partijen in de regio te regelen, want het draait om die cliënt. We moeten kijken naar wat die nodig heeft. Dat betekent dat je over heel wat schotjes heen moet stappen en goede afspraken moet maken.’

‘En je moet elkaar vertrouwen. We komen elkaar vaker tegen in meerdere samenwerkingsverbanden dus dat vertrouwen is er deels al wel. Maar als niet iedereen even hard meeloopt, kan het vertrouwen in elkaar afnemen. Je hoeft niet aan alle projecten deel te nemen, maar moet wel actief meedoen.’

Adviezen van de regio Midden IJssel

Samenwerking

 • Overlegstructuren moeten het doel echt dienen.
 • Houd elkaar bij de les.
 • Zorg voor gemeenschappelijke focus op de inhoud: wat willen we samen concreet bereiken?
 • Benoem thema’s waarin je iets voor elkaar kunt betekenen, zoals de krapte op de arbeidsmarkt.
 • Zorg voor diversiteit van organisaties; zo ontstaan meer invalshoeken voor het oplossen van problemen.

Leiderschap

 • Je moet het echt willen en niet half doen.
 • Geef medewerkers van de inhoud de ruimte: faciliteer dit als bestuurders en haal blokkades weg.
 • Durf over de grenzen van de eigen organisatie heen te kijken.
 • Plaats het belang van de cliënt voorop.
 • Denk in oplossingen, niet in onmogelijkheden.
 • Streef niet naar volledigheid, geef het lerend netwerk een kans.

Meer weten

Downloads

Deel deze pagina via: