Privacy
beleid

Bekijk ons privacybeleid om te zien hoe wij persoonsgegevens verwerken

Inleiding

Dit is de privacyverklaring van Stichting Vilans (hierna: Vilans). In deze verklaring wordt beschreven hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van opdrachtgevers, leveranciers en andere betrokkenen. Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De actuele versie wordt gepubliceerd op www.vilans.nl.

Wie zijn wij en contactgegevens

Dit is de privacyverklaring van Stichting Vilans (hierna: Vilans). Vilans is het Nederlandse kenniscentrum voor de langdurende zorg. Vilans onderzoekt, adviseert en deelt kennis over de langdurende zorg. In deze verklaring wordt beschreven hoe Vilans omgaat met de persoonsgegevens van opdrachtgevers, leveranciers en andere betrokkenen.

Vilans is gevestigd aan de Catharijnesingel 47, 3511 GC, in Utrecht. Vilans verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de AVG. Vilans vindt de persoonlijke levenssfeer belangrijk. Daarom gaat Vilans zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Vilans beschikt over een privacy officer die te bereiken is via privacy@vilans.nl of (030) 789 2300.

Persoonsgegevens die Vilans verwerkt

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Vilans verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Vilans mogelijk verwerkt:

Voor het inschrijven op nieuwsbrieven van Vilans:

 • E-mailadres
 • E-mailvoorkeuren

Voor het verzenden van publicatie(s)van Vilans via deze website:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens
 • Bedrijfsgegevens, functie, e-mailadres en andere contactgegevens;

Voor het aanmelden voor bijeenkomsten via deze website:
De persoonsgegevens die wij verwerken voor bijeenkomsten en congressen zijn hieronder vermeld. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.

 • NAW-gegevens, bedrijfsgegevens, functie, e-mailadres en andere contactgegevens;
 • Voor bijeenkomsten waarbij een maaltijd wordt verzorgd kan eveneens informatie over uw allergie of maaltijdvoorkeuren worden verwerkt;
 • V&VN/BIG-nummer voor het verkrijgen van accreditatie punten;

Het kan in specifieke gevallen mogelijk zijn dat wij meer of andere gegevens verwerken.

Doelen en grondslagen van de verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het verzenden van onze nieuwsbrieven en andere publicaties;
 • U te kunnen benaderen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor het organiseren van bijeenkomsten en congressen waar u zich voor aangemeld heeft of heeft aangegeven hierin geïnteresseerd te zijn. Daarnaast verzamelen wij uw gegevens voor het verkrijgen van accreditatiepunten van V&VN;

De grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn door de noodzaak van die verwerking voor het sluiten en uitvoeren van onze overeenkomst met u, met uw toestemming of de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Vilans. Voor de verwerking van de persoonsgegevens zijn verder de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing.

Bewaartermijnen

Vilans bewaart uw persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en overeenkomstig haar bewaartermijnenbeleid. Als Vilans uw persoonsgegevens verwerkt om een vraag van u te beantwoorden, worden deze gegevens vier weken bewaard, zodat we mogelijke vervolgvragen kunnen beantwoorden of een eventuele klacht kunnen behandelen. Voor de bijeenkomsten zullen wij uw gegevens zes weken na de eventuele evaluatie van de bijeenkomst verwijderen, tenzij er een nieuwe vervolgbijeenkomst wordt gepland. In dat geval worden uw gegevens vier weken na de evaluatie van de laatste bijeenkomst vernietigd. Indien u toestemming geeft om opgenomen te worden in ons relatiebestand worden uw gegevens, in afwijking van de hierboven genoemde bewaartermijnen, bewaard totdat u uw toestemming intrekt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Vilans maakt gebruik van externe partijen voor het beheer en onderhoud van haar websites. Met deze partijen zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten.

De persoonsgegevens worden verder uitsluitend gedeeld met de personen belast met het organiseren van de bijeenkomsten en congressen. Voor het organiseren van deze congressen kan gebruik gemaakt worden van een extern bureau. Als er gebruik wordt gemaakt van een extern bureau dan heeft Vilans hiermee een verwerkersovereenkomst gesloten waarmee uw persoonsgegevens overeenkomstig de AVG worden verwerkt. Daarnaast zal Vilans uw V&VN en/of BIG-nummer doorgeven aan V&VN om uw accreditatiepunten te verkrijgen. Verder kan Vilans op basis van een gerechtelijk bevel of op grond van een wettelijke plicht uw persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Uw gegevens worden binnen Nederland verwerkt.

Gebruik van cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van de computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld voorkeursinstellingen worden onthouden.

Bij uw eerste bezoek aan een website van Vilans wordt u geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser, verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

Voor meer informatie wordt u doorverwezen naar onze cookie policy: https://www.vilans.nl/cookiebeleid

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking door Vilans in te trekken of bezwaar te maken. U heeft ook het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Dat betekent dat u bij Vilans een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die Vilans van u heeft in een bestand naar u of naar een door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming tot of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@vilans.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, kunnen wij u vragen om een identiteitsbewijs. Wij reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, maar in elk geval binnen vier weken.

Verwijdering van uw persoonsgegevens is alleen mogelijk als die gegevens niet langer relevant zijn.

Klachtenprocedures

Als u een klacht heeft over de naleving van deze privacyverklaring of over een schending van uw rechten op grond van de wet, kunt u contact opnemen met de privacy officer door te e-mailen naar privacy@vilans.nl.

Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging

Vilans neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit gebeurt o.a. door middel van het IT-beveiligingsbeleid, door training van medewerkers en door gebruik te maken van beveiligde opslag en verbindingen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als u aanwijzingen heeft van misbruik, neem dan contact met de privacy officer van Vilans op.

Wijzigingen

Vilans behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De meest actuele privacyverklaring is te vinden op deze pagina.

Wij adviseren u regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Vilans een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop zij persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website(s), en in nieuwsbrieven van Vilans.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen neemt u dan contact op met de privacy officer door te e-mailen naar privacy@vilans.nl.

Bekijk hier ons privacybeleid bij sollicitaties.