Integraal werken in de wijk (IWW)

In het programma Integraal werken in de wijk bundelen we de krachten met Movisie, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Nederlands Jeugdinstituut en de Werkplaatsen Sociaal domein. Samen verzamelen, verrijken en verspreiden we kennis over de integrale aanpak van meervoudige vragen en problemen. Dit doen wij in nauwe samenwerking met de praktijk. We hopen hiermee beleidsmakers en professionals inzicht te geven in wat werkt in de wijk. 

Belang Integraal werken in de wijk

Sommige mensen ervaren complexe problemen op meerdere leefdomeinen. Bijvoorbeeld rond opvoeding, maar ook rond geestelijke gezondheid, financiën en wonen. Denk aan: een thuiswonende oudere met beginnende dementie en fysieke beperkingen of een alleenstaande moeder met verslavingsproblemen en schulden. Zorg- en welzijnsprofessionals werken steeds intensiever met elkaar samen in de wijk, om mensen met meervoudige vragen en hun mantelzorgers goed te kunnen helpen. ? En waar loopt u tegenaan? In het programma Integraal werken in de wijk gaan we samen zoek naar antwoorden en maken die beschikbaar voor professionals en beleidsmakers.

Focus Integraal werken in de wijk

We richten ons specifiek op:

 • kwetsbare doelgroepen, zoals mensen met een licht verstandelijke beperking of psychische problemen
 • de toegang tot zorg en ondersteuning
 • samenwerken met mantelzorgers, de buurt en andere professionals

Thema’s voor 2017 

 • modellen voor wijkteams en aansturing
 • wat werkt bij integraal werken in de wijk?
 • welke kennis en expertise is nodig om complexe zorgvragen efficiënt en kwalitatief goed aan te pakken?
 • integraal werken op het snijvlak van werk, inkomen en zorg, hoe doet u dat?
 • kosteneffectieve besluitvorming door professionals en gemeenten in de toegang

Publicaties wijkgericht werken

integraal werken in de wijk positionering wijkteams
Organisatievormen en positionering van wijkteams

Ruim 2 jaar na de decentralisaties en de massale ontwikkeling van (wijk)teams beraden diverse gemeenten zich op de keuzes die zij maakten bij de oprichting van de teams. Ze vragen zich bijvoorbeeld af: hebben we de toegang tot het sociaal domein op de juiste manier georganiseerd? En zijn onze teams goed gepositioneerd? We struinden het land af op zoek naar ervaringen met verschillende organisatievormen en positioneringen.

Hoe zoeken en delen beleidsadviseurs bij gemeenten kennis?
Vraagstukken worden steeds complexer en vragen vaker om een integrale oplossing, maar hoe vindt u hiervoor de juiste informatie? Hoe wordt de kennis in de praktijk gebruikt en wat werkt wel/niet? Wij zochten de antwoorden in .

Sociale wijkteams en informele zorg
Hoe geeft u samenwerking met informele zorg vorm? Aan de hand kunt u meteen aan de slag!

Integraal werken in de wijk: good practices
Overzicht van van samenwerking op wijkniveau, met de focus op bijzondere doelgroepen (LVB- en GGZ-problematiek).

Toeval bestaat niet
4 voorbeelden van teams waar de samenwerking met actieve burgers en/of burgerinitiatieven wel goed verloopt. Wat zijn die bijdragen aan een goede samenwerking?

Samenwerken in de wijk
Wat zijn de 10 meest gehoorde vragen rondom samenwerking tussen sociale wijkteams en andere professionals? En wat zijn

Definitie Integraal werken in de wijk

De definitie van integraal werken in de wijk is: 'In samenhang en afstemming, domein overstijgend (multidisciplinair/interprofessioneel) samenwerken aan efficiënte en effectieve ondersteuning van en met de inwoner in de wijk bij hulpvragen en bij het voorkomen van hulpvragen.' De ondersteuning is gericht op het zo snel en eenvoudig mogelijk oplossen van de problemen; het versterken van de veerkracht van de samenleving, het vergroten van zelfregie, zelfredzaamheid en participatie (en het benutten van het eigen netwerk daarbij) zijn vertrekpunt.

integraal werken in de wijk logo

Stel uw vraag

Samen met professionals en beleidsmedewerkers uit de praktijk bepalen we waarmee we aan de slag gaan. Heeft u een vraag of ondervindt u in de praktijk knelpunten bij het integraal samenwerken in de wijk? We roepen professionals en beleidsmakers op om hun te delen. Samen gaan we op zoek naar antwoorden en maken die beschikbaar voor anderen. Ook beoordelen we samen met de praktijk op welke wijze die kennis het best toepasbaar is.

Voorbeelden van vragen zijn:

 • Over welke expertise moet een professional in de wijk beschikken?
 • Hoe kun je de samenwerking met professionals uit andere disciplines verbeteren?
 • Hoe werk je goed samen met vrijwilligers en mantelzorgers?
 • Hoe kun je de verschillende wettelijke kaders met elkaar verbinden om preventie zo goed mogelijk vorm te geven?

Deel uw vragen en knelpunten via info@integraalwerkenindewijk.nl

Meer over wijkgericht werken

Meer informatie? Neem contact op met:

RianExpert
Rian
van de Schoot
Expert r.vandeschoot@vilans.nl 06 22 81 07 08
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl