Naar hoofdinhoud

Integraal werken in de wijk (IWW)

In het programma Integraal werken in de wijk bundelen we de krachten met Movisie, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Nederlands Jeugdinstituut en de Werkplaatsen Sociaal domein. Samen verzamelen, verrijken en verspreiden we kennis over de integrale aanpak van meervoudige vragen en problemen. Dit doen wij in nauwe samenwerking met de praktijk. We hopen hiermee beleidsmakers en professionals inzicht te geven in wat werkt in de wijk. 

Belang Integraal werken in de wijk

Sommige mensen ervaren complexe problemen op meerdere leefdomeinen. Bijvoorbeeld rond opvoeding, maar ook rond geestelijke gezondheid, financiën en wonen. Denk aan een thuiswonende oudere met beginnende dementie en fysieke beperkingen of een alleenstaande moeder met verslavingsproblemen en schulden. Zorg- en welzijnsprofessionals werken steeds intensiever met elkaar samen in de wijk, om mensen met meervoudige vragen en hun mantelzorgers goed te kunnen helpen. Hoe richt u dat goed in? En waar loopt u tegenaan? In het programma Integraal werken in de wijk gaan we samen zoek naar antwoorden en maken die beschikbaar voor professionals en beleidsmakers.

Focus Integraal werken in de wijk

We richten ons specifiek op:

  • Kwetsbare doelgroepen, zoals mensen met een licht verstandelijke beperking of psychische problemen.
  • De toegang tot zorg en ondersteuning.
  • Samenwerken met mantelzorgers, de buurt en andere professionals.

Wat is integraal werken in de wijk?

Hoe werk je integraal samen? Deze vragen staan centraal in het filmpje dat het programma Integraal Werken in de Wijk (IWW) lanceert.

‘Bij integraal werken gaat het erom dat vragen die inwoners hebben, of problemen waar inwoners tegenaan lopen dat je die als totaal bekijkt’, aldus Joris Franssen. Hij is werkzaam als teamleider sociaal domein bij de Gemeente Soest. ‘Dus niet vanuit een blik, maar neem alle invalshoeken mee.’ Marja Jonkheer, als klantregisseur werkzaam in Soest, vult aan: ‘Integraal werken is belangrijk. Als je samenwerkt met verschillende disciplines schep je een duidelijker beeld voor de cliënt. Je hoeft minder door te verwijzen en je komt samen tot een goed antwoord voor de inwoner.’

Over het programma

Integraal werken in de wijk is erop gericht om burgers met meervoudige vragen of problemen passende ondersteuning dichtbij huis te bieden. Doel is het zo snel en eenvoudig mogelijk oplossen van problemen én het versterken van zelfregie, zelfredzaamheid en participatie. Daarnaast betekent 'integraal' ook werken aan het vergroten van de veerkracht van de wijk of buurt.

In het programma Integraal werken in de wijk bundelen Movisie, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Nederlands Jeugdinstituut, Vilans en de Werkplaatsen Sociaal domein hun krachten om kennis te verzamelen, verrijken en verspreiden over de integrale aanpak van meervoudige vragen en problemen. Dit doen wij in nauwe samenwerking met de praktijk. Ons doel is: beleidsmakers en professionals inzicht geven in wat werkt.

‘Integraal werken in de wijk betekent dat je aansluit bij gezinnen, kinderen, cliënten in de wijk en bij hun leefwereld: school, werken, sport, leuke dingen. Er samen voor zorgen dat dat, ondanks de problemen die er kunnen zijn, gewoon kan,' zegt Marlies Kennis (strateeg maatschappelijke ontwikkeling Gemeente Utrecht).

Publicaties wijkgericht werken

Organisatievormen en positionering van wijkteams

Ruim 2 jaar na de decentralisaties en de massale ontwikkeling van (wijk)teams beraden diverse gemeenten zich op de keuzes die zij maakten bij de oprichting van de teams. Ze vragen zich bijvoorbeeld af: hebben we de toegang tot het sociaal domein op de juiste manier georganiseerd? En zijn onze teams goed gepositioneerd? We struinden het land af op zoek naar ervaringen met verschillende organisatievormen en positioneringen (zie Downloads).

Hoe zoeken en delen beleidsadviseurs bij gemeenten kennis?

Vraagstukken worden steeds complexer en vragen vaker om een integrale oplossing, maar hoe vindt u hiervoor de juiste informatie? Hoe wordt de kennis in de praktijk gebruikt en wat werkt wel/niet? Wij zochten de antwoorden in dit onderzoek.

Sociale wijkteams en informele zorg

Hoe geeft u samenwerking met informele zorg vorm? Aan de hand van een model kunt u meteen aan de slag!

Integraal werken in de wijk: good practices

Overzicht van 14 succesvolle aanpakken van samenwerking op wijkniveau, met de focus op bijzondere doelgroepen (LVB- en GGZ-problematiek).

Toeval bestaat niet

4 voorbeelden van teams waar de samenwerking met actieve burgers en/of burgerinitiatieven wel goed verloopt. Wat zijn werkzame factoren die bijdragen aan een goede samenwerking?

Samenwerken in de wijk

Wat zijn de 10 meest gehoorde vragen rondom samenwerking tussen sociale wijkteams en andere professionals? En wat zijn de oplossingen?

Definitie Integraal werken in de wijk

De definitie van integraal werken in de wijk is: 'In samenhang en afstemming, domein overstijgend (multidisciplinair/interprofessioneel) samenwerken aan efficiënte en effectieve ondersteuning van en met de inwoner in de wijk bij hulpvragen en bij het voorkomen van hulpvragen.' De ondersteuning is gericht op het zo snel en eenvoudig mogelijk oplossen van de problemen; het versterken van de veerkracht van de samenleving, het vergroten van zelfregie, zelfredzaamheid en participatie (en het benutten van het eigen netwerk daarbij) zijn vertrekpunt.

Stel uw vraag

Samen met professionals en beleidsmedewerkers uit de praktijk bepalen we waarmee we aan de slag gaan. Heeft u een vraag of ondervindt u in de praktijk knelpunten bij het integraal samenwerken in de wijk? We roepen professionals en beleidsmakers op om hun vragen en knelpunten te delen. Samen gaan we op zoek naar antwoorden en maken die beschikbaar voor anderen. Ook beoordelen we samen met de praktijk op welke wijze die kennis het best toepasbaar is.

Voorbeelden van vragen zijn:

  • Over welke expertise moet een professional in de wijk beschikken?
  • Hoe kun je de samenwerking met professionals uit andere disciplines verbeteren?
  • Hoe werk je goed samen met vrijwilligers en mantelzorgers?
  • Hoe kun je de verschillende wettelijke kaders met elkaar verbinden om preventie zo goed mogelijk vorm te geven?

Deel uw vragen en knelpunten via info@integraalwerkenindewijk.nl

Meer over wijkgericht werken

Downloads

Deel deze pagina via: