De Wet zorg en dwang is vanaf 1 januari 2020 een feit! Het uitgangspunt van de nieuwe wet is ‘Nee, tenzij’. Dat betekent dat vrijheidsbeperking of onvrijwillige zorg in principe niet mag worden toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel voor de cliënt of zijn omgeving.

Van zorgprofessionals wordt verwacht dat zij op de hoogte zijn van de nieuwe wet. Maar er zijn nog veel vragen rondom de invoering van de Wet zorg en dwang (Wzd). Een goede voorbereiding is belangrijk, zodat u en uw collega’s straks weten wat u te doen staat. In dit programma werken we samen met verschillende organisaties aan een soepele overgang van de Wet Bopz naar de Wzd. Met als doel meer vrijheid in de zorg.

Bekijk het laatste nieuws over de Wzd

Overgangsjaar

Het jaar 2020 is een overgangsjaar. Dat vraagt van organisaties dat zij rekening moeten houden met de gevolgen van de wet. Denk hierbij aan vraagstukken die raken aan bewustwording van het nee-tenzij-principe en inrichting van werkprocessen voor bijvoorbeeld het stappenplan. Met dit programma dragen we bij aan de kennisontwikkeling.  

Wat is de Wet zorg en dwang?

De Wzd is er om vrijheidsbeperking tegen te gaan en gaat uit van een getrapt zorgmodel. Als het niet lukt om een vrijwillig alternatief te vinden voor de onvrijwillige zorg, wordt er steeds meer deskundigheid ingeschakeld om mee te denken. De wet beschermt cliënten tegen onvrijwillige zorg met een stappenplan dat waarborgt dat alle mogelijkheden voor vrijwillige zorg in beeld komen.

Download het stappenplan

In de wet staan de volgende kwaliteitscriteria voor het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen beschreven:

  • De situatie is geanalyseerd.
  • De maatregel/het alternatief is vastgesteld na overleg met cliënt, omgeving, specifieke deskundigen en relevante disciplines.
  • Er is aantoonbaar gezocht naar alternatieven.
  • De maatregelen en alternatieven voldoen aan de criteria van proportionaliteit, subsidiariteit en effectiviteit.
  • Proportionaliteit: de maatregel staat in redelijke verhouding tot het doel van de toepassing.
  • Subsidiariteit: de minst ingrijpende maatregel wordt ingezet bij de Wet zorg en dwang.
  • Effectiviteit: het middel moet het beoogde doel bereiken en niet langer duren dan noodzakelijk.
  • Er zijn acties ondernomen om herhaling te voorkomen; de maatregel of het alternatief wordt geëvalueerd, zware maatregelen of maatregelen bij kinderen worden sneller geëvalueerd.
  • Er is een rapportage en verantwoording vastgelegd in het zorg- en ondersteuningsplan.

Video - Eerste Kamer debatteert over nieuwe Wet zorg en dwang

Zorg voor vrijheid

Samen kunnen we zoveel meer. Veel organisaties en medewerkers hebben zich al ingezet voor meer vrijheid voor cliënten met programma’s als Psychofarmaca Beter af met minder. Hier zijn veel praktische hulpmiddelen ontwikkeld voor zorgorganisaties om aan de slag te gaan met de vrijheid voor cliënten te vergroten. Onder het motto Zorg voor Vrijheid blijven we elkaar ook in dit project over de transitie naar Wet zorg en dwang inspireren.

Meer weten?

Heeft u vragen over de Wet zorg en dwang? Stuur dan een mail naar wzd@vilans.nl.

Meer informatie over Wet zorg en dwang

Meer informatie? Neem contact op met:

JeroenExpert
Jeroen
Schumacher
Expert j.schumacher@vilans.nl 06 22 81 05 52
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl