Frans van Zoest

Frans van Zoest

Expertiselab Jonge Mantelzorgers

Veel studenten hebben naast hun studie een mantelzorgtaak. Zij geven steun aan een zieke naaste, waarbij veel wordt gevraagd van hun veerkracht. In het Expertiselab Jonge Mantelzorgers onder Amsterdamse studenten leggen we de basis voor ondersteuning van mantelzorgende studenten. Dit doen we door na te gaan wie zij zijn en welke ondersteuningsbehoefte zij hebben.

12-03-2018

Dit onderzoek begeleiden wij samen met VU/SCP en HvA in samenwerking met een consortium van deelnemers die werkzaam zijn in 2 domeinen uit de leefwereld van jonge mantelzorgers, zorg en onderwijs: Markant (het Amsterdamse steunpunt voor mantelzorg), RocvA en Universiteit van Amsterdam.

Jonge Mantelzorgers gefinancierd vanuit NWO

Het project Jonge Mantelzorgers maakt deel uit van de Startimpuls JOIN (Jongeren in een veerkrachtige samenleving. Naar nieuwe arrangementen voor inclusiviteit en participatie). JOIN ontving van NWO financiering in het kader van de route Op weg naar veerkrachtige samenlevingen, één van de 25 routes binnen de Nationale Wetenschapsagenda.

Onderzoeksmethode Vergroting van veerkracht

Dit onderzoek bestaat uit 4 samenhangende onderdelen:

 1. Schetsen van profielen van studerende mantelzorgers (16+) die in Amsterdam studeren aan het MBO, HBO of WO
  Hiervoor wordt kwantitatief materiaal over Amsterdamse studenten onderzocht. Zo zijn data beschikbaar uit onder andere de Studentengezondheidstest van de Studentenartsen van de UvA, onderzoeken onder studenten HvA en wellicht ROC-studenten. We kijken in dit onderdeel onder andere naar hun demografische kenmerken, gezondheidstoestand, welbevinden en studievoortgang.
 2. In kaart brengen van ondersteuningsbehoefte van studerende mantelzorgers
  Hiervoor zetten we innovatieve, narratieve en ontwerpende methodieken in. We focussen hierbij niet alleen op de problemen die mantelzorgende studenten tegenkomen en hun behoefte aan ondersteuning, maar gaan ook nadrukkelijk op zoek naar de veerkracht van deze jongeren. Daarbij zullen verschillende domeinen van de leefsituatie van jongeren aan de orde komen zoals studievoortgang en studiekosten, zorg voor de zieke, betaald werk en vrije tijd.
 3. Ontwerpen van een interventie voor ondersteuning
  In co-creatie met de doelgroep en beroepskrachten uit onderwijsinstellingen ontwikkelen we een eerste uitwerking van een betekenisvolle, toegankelijke ondersteuning voor mantelzorgende studenten, met de inzet van digitale middelen.
 4. Delen van kennis
  Delen van kennis over deze doelgroep binnen studenten-, onderwijs- en zorgpopulaties, onder andere via de kennisnetwerkstructuren van deelnemende organisaties, waaronder die op landelijk en lokaal niveau. We voeren het onderzoek uit in een aantal kleinere deelonderzoeken in samenwerking met studenten (liefst zelf mantelzorger), onder meer met een ICT- en designachtergrond. Wij, VU, SCP en HVA zullen elk een aantal deelonderzoeken trekken, met input van de andere experts uit het consortium.

Resultaten onderzoek Expertiselab Jonge Mantelzorgers

We publiceren de resultaten van het onderzoek Expertiselab Jonge Mantelzorgers in een gezamenlijk eindrapport waaraan meerdere leden van het consortium een bijdrage leveren. Daarnaast zullen we waar mogelijk voorbeelden presenteren van concrete interventies die studenten ondersteunen in de combinatie van mantelzorg en studie, als opbrengst van de samenwerking tussen de studenten én de betrokken beroepskrachten. De exacte vorm waarin we de resultaten van het project naar buiten zullen brengen en wanneer dat gaat plaatsvinden zijn nog niet bekend.

Meer informatie over mantelzorg

Meer informatie? Neem contact op met:

FransExpert
Frans
van Zoest
Expert f.vanzoest@vilans.nl 06 55 44 03 68
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl