Henk Nies

Henk Nies

Blog - Hard bewijs geen garantie voor de toekomst

Het wordt steeds duidelijker dat wetenschappelijke evidentie niet zonder meer het ‘bewijs’ is dat iets werkt. Daarover schreef ik in het voorwoord van het recent verschenen Handboek verstandelijke beperking. Vijfentwintig succesvolle methoden. Naast hard bewijs is de context waarin interventies worden ingezet zeker zo belangrijk voor de werkzaamheid van interventies.

12-06-2019

Resultaten uit het verleden

De Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (2017) heeft in haar rapport Zonder context geen bewijs. Over de illusie van evidence-based practice in de zorg duidelijk gemaakt dat betekenisvol experimenteren erg belangrijk is om erachter te komen of je methoden écht bijdragen aan de kwaliteit van bestaan van mensen. Dat geldt in de hele gezondheidszorg en maatschappelijke ondersteuning, maar zeker ook in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Resultaten uit het verleden, zelfs al bevatten zij de hoogste mate van wetenschappelijke bewijsvoering, bieden niet zonder meer een garantie voor de toekomst!

Succesvolle interventies

Om die reden is het Handboek verstandelijke beperking ook zo belangrijk. Het laat niet alleen zien wat de interventies behelzen, maar ook hoe en wanneer ze in te zetten en wat de condities zijn waarbinnen dat het best kan gebeuren. Zijn we er dan? Nee, nog niet. Daarna komt inhoudelijke verdieping en het leren van de vaardigheden of competenties die nodig zijn voor het verstandig inzetten van de methoden. En we moeten de methoden en benaderingen op zichzelf ook weer in de context zien waarin de hele gehandicaptenzorg zich ontwikkelt.

Academische werkplaatsen krijgen structureel extra middelen om in een goede samenwerking de praktijk mee te versterken.

Professioneel verantwoorden

Zo biedt het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022 een groot aantal handvatten om verder te professionaliseren. Het geeft veel ruimte voor professionals en organisaties om te leren en te verbeteren. Hier liggen ook uitdagingen voor extern toezicht en contractering door instanties als de inspectie, zorgkantoren en hopelijk ook steeds meer gemeenten en zorgverzekeraars. Ook bij hen ligt de opgave de professionalisering van de sector te versterken en aan te moedigen via de instrumenten die zíj hebben. Maar de uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt bij de professionals en de organisaties. Zij maken met cliënten en verwanten keuzes die ertoe doen en hebben primair de opgave naar hén te verantwoorden.

Kennisontwikkeling

Een andere belangrijke ontwikkeling is dat VWS en ZonMw het ontwikkelen van kennis door wetenschappers met professionals uit de gehandicaptenzorg sterker gaan ondersteunen. Academische werkplaatsen krijgen structureel extra middelen om in een goede samenwerking de praktijk mee te versterken. Zo is onlangs de Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen opgericht. Er komt bovendien een organisatie voor de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden in de langdurige zorg, SKILZ. Het kennisbeleid in de gehandicaptenzorg is behoorlijk uitgewerkt en er lopen landelijke programma’s, zoals Gewoon bijzonder en de Kwaliteitsagenda Gehandicaptenzorg.

Professionalisering houdt in dat je samen met de cliënt en verwanten in dialoog het goede kunt doen.

Professionalisering

Het handboek met de vijfentwintig methoden voor de gehandicaptenzorg staat dus niet op zichzelf, maar past in een beweging naar professionalisering. Het gaat om professionalisering die aansluit bij de waarden van de mensen met een verstandelijke beperking. Professionalisering houdt in dat je samen met de cliënt en verwanten in dialoog het goede kunt doen. Dat is voortdurend onderzoeken met kennis van methoden, passende vaardigheden, oog voor de context, aansluitend bij de waarden van cliënten en hun naasten.

Bron: Handboek verstandelijke beperking van Jac de Bruin en Brian Twint.

Meer informatie over interventies in de zorg

Meer informatie? Neem contact op met:

HenkDirecteur strategie en ontwikkeling
Henk
Nies
Directeur strategie en ontwikkeling h.nies@vilans.nl 06 22 49 88 62
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl