Marit van der Meulen

Marit van der Meulen

Interventie HouVast-w werkt vanuit wat gezinnen wél kunnen

Gezinnen waarbij tenminste één ouder een licht verstandelijke beperking (LVB) heeft, hebben vaker te maken met opvoedproblemen dan andere gezinnen. HouVast-w biedt daarom blijvende ondersteuning door het eigen kunnen en het netwerk van deze gezinnen optimaal te benutten. De interventie is onlangs erkend als goed onderbouwd door de erkenningscommissie van Vilans.

25-11-2019

Expertisecentrum William Schrikker heeft HouVast-w ontwikkeld om erger ingrijpen bij deze gezinnen met opvoedproblemen te voorkomen of terug te brengen. Vaak is bij hen namelijk bemoeienis van de Raad van de Kinderbescherming of Veilig Thuis nodig. Dat kan dan tot een ondertoezichtstelling leiden voor de aanpak van acute problemen. Om uithuisplaatsing en hermeldingen te voorkomen, is echter ook langdurige ondersteuning nodig. 

Ontwikkelaar Marcia Lever vertelt over deze interventie:

Respect voor het gezin

Doel van HouVast-w is dan ook het bieden van waakvlambegeleiding. Hiermee worden ouders in staat gesteld om een duurzame, veilige en goede opvoedingssituatie voor hun kinderen te realiseren. Dit met de hulp van hun sociale netwerk en ondersteuning door professionals. ‘De aanpak zit gedegen in elkaar, met respect voor het gezin,’ aldus de erkenningscommissie van Vilans. 

Goede, veilige opvoedingssituatie

Een goede, veilige opvoedingssituatie betekent dat ouders een fijn thuis kunnen bieden waarbij het gezin om kan gaan met tegenslag, anderen en de buitenwereld. De interventie bereikt dit door ervoor te zorgen dat de ouders blijvend steun accepteren, gebruik kunnen maken van een steunend en duurzaam netwerk en door de opvoedcompetenties van ouders te vergroten.  

Voor wie is de interventie?

De interventie kan vanuit zorgaanbieders worden uitgevoerd door begeleiders die een HouVast-training hebben gevolgd. HouVast-w is bedoeld voor gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0 tot 23 jaar en hun ouders. Gezinnen wonen daarbij zelfstandig of (al dan niet tijdelijk) in een instelling zoals een moeder-kind-huis. Vanaf 1 september 2019 is TOP Groep Training en Begeleiding verantwoordelijk voor de trainingen en het beheer van Houvast.   

Flexibel op- en af kunnen schalen

De interventie is onderdeel van een breed HouVast-programma, waar ook HouVast-i deel uitmaakt. Waar de ‘w’ staat voor waakvlam, betekent de ‘i’ interventie. HouVast-i is een intensievere vorm van ambulante gezinsbegeleiding wanneer Houvast-w niet langer voldoende blijkt te zijn. Door HouVast-w en Houvast-i afwisselend in te zetten, kunnen professionals voortdurend flexibel op- en afschalen als de situatie van het gezin daarom vraagt. HouVast-i is beschreven en erkend door de Erkenningscommissie als Goed onderbouwd in december 2015.

Erkenningstraject interventies gehandicaptenzorg

In de gehandicaptenzorg zijn veel doeltreffende interventies ontwikkeld. Toch zijn ze voor andere professionals vaak moeilijk te vinden en te vergelijken. Het erkenningstraject van Vilans geeft inzicht in goed onderbouwde en effectieve interventies. Twee onafhankelijke commissies (ouderen- en gehandicaptenzorg) beoordelen de ingediende interventies onder voorzitterschap van prof. dr. Henk Garretsen. Wij maken erkende interventies online toegankelijk en nemen ze op in de databank interventies. Vilans is partner van het samenwerkingsverband Erkenning van Interventies, dat eveneens bestaat uit het RIVM Centrum Gezond Leven, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Kenniscentrum Sport, Nederlands Jeugdinstituut, Movisie en het Trimbos-instituut. 

Uw eigen interventie laten erkennen?

Heeft u een succesvolle aanpak of methodiek ontwikkeld voor de gehandicapten- of ouderenzorg? Is uw interventie ook interessant voor anderen? Wij begeleiden u op weg naar een beoordeling door de erkenningscommissie. Lees hoe het werkt en hoe u zich hiervoor aanmeldt.

 

Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl