Interviewreeks hoogleraren dementie deel 8: WHO roept op tot dementieplan in alle landen

In week 8 ligt het accent op de beleids- en organisatiekant. Ik sprak weer vier gedreven hoogleraren: bij Vilans met Henk Nies (Organisatie en beleid van Zorg, Amsterdam) en Mirella Minkman (Innovatie van Organisatie en Governance van de langdurende integrale zorg, Tilburg) en thuis met Francesco Mattace Raso (per 1 juni hoogleraar Gerontologie & Geriatrie, Erasmus MC). Tot slot telefonisch nog met Anne Margriet Pot (hoogleraar Ouderenpsychologie, Amsterdam). In oktober komt zij terug naar Nederland, na vier jaar de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in Genève.

13-09-2018

WHO stimuleert healthy ageing en dementiestrategie

De WHO heeft healthy ageing (gezond ouder worden) in het algemeen en dementie in het bijzonder, tot een van haar belangrijkste speerpunten gemaakt. Om haar 194 lidstaten te ondersteunen, lanceerde de WHO afgelopen juni een handreiking voor het ontwikkelen van nationale dementieplannen. Vergezeld van een dringend appel: “Member States are urged to build comprehensive, multisectoral public policy responses to improve quality of life, enhance equitable access to services and reduce stigma and social isolation for people with dementia and their carers.” Dat wordt concreet gemaakt met 10 feiten over dementie en ferme beleidsaanbevelingen om ervoor te zorgen dat dementie overal een prioriteit wordt in het gezondheidsbeleid en in maatschappelijke zorg en ondersteuning. Bouwstenen daarin zijn tijdige signalering en diagnostiek, integrale behandel- en zorgprogramma’s, mantelzorgondersteuning, monitoring van gezondheid en nationale investeringen in onderzoek en innovatie in de dementiezorg. Voor mantelzorgondersteuning ontwikkelde de WHO een wereldwijde online training (binnenkort ook in boekvorm).

Beleid en organisatie dementiezorg

Rode draad bij drie van de vier geïnterviewden was deze week de afweging tussen generalistisch of specifiek beleid voor personen met dementie, nu vanuit beleidsmatig en organisatorisch perspectief. Het is een gelaagd verhaal: gezond ouder worden (healthy aging) zou het fundament moeten zijn, met daarbovenop speciale aandacht voor de juiste ondersteuning van en omgang met mensen met dementie en hun mantelzorgers, want je moet wel specifieke kennis en vaardigheden hebben. Die insteek van de dementievriendelijke samenleving werkt tegelijkertijd ook goed voor andere kwetsbare groepen burgers. Geriater Mattace Raso hanteert in zijn spreekkamer het Engelse ABC-model in een eigen gespreksmethode: welke Cognition problemen ontstaan bij dementie, hoe kan dat nu en in de toekomst van invloed zijn op iemands Activities en Behavior (gedrag), om vervolgens te bespreken wat daaraan nu en later te doen is. Zo’n focus op functioneren, vanuit inzicht en begrip, werkt op individueel en groepsniveau, zowel bij veroudering in het algemeen als dementie in het bijzonder. Net als in de andere gesprekken ontvouwt zich een nieuwe synthese tussen these van generalistische en de antithese van specialistische zorg. Namelijk: gepersonifieerde behandeling, zorg en ondersteuning, gericht op het individu in zijn eigen micro-systeem. Gericht op de capaciteiten en mogelijkheden van elk mens met dementie (in plaats van ziekte en beperkingen), in een omgeving die dat steeds stimuleert en mogelijk maakt. 

Dementiezorg is organisatievraagstuk

Persoonsgerichte zorg of ‘tailored medicine’ vergt steeds weer assembleren per persoon, langs verschillende lijnen van integratie, op individueel, professioneel, organisatorisch en beleidsniveau. Voor dergelijke netwerkzorg is eigenlijk nog geen goed organisatie- en governance-model voorhanden. Ook partijen als de Inspectie zijn op zoek naar kwaliteitstoetsing en toezicht op samenwerkingsverbanden. Verschillende universiteiten doen onderzoek naar de organisatie van en toezicht op netwerkzorg, in co-creatie met veldpartijen, op zoek naar cross-overs tussen verschillende domeinen en stakeholdersgroepen. Informatie en communicatie in netwerkzorg is daarbij een uitdagend thema, net als leiderschap, kwaliteitssturing en bekostiging. 

Ook de wetenschapsterreinen van organisatie- en beleidskunde en (economische) beleidsevaluatie kunnen en willen bijdragen aan het hanteerbaar maken van de grote puzzels rondom dementie. Weer een mooie bouwsteen voor een toekomstig interdisciplinair consortium voor duurzame dementiezorg?!

Robbert Huijsman, hoogleraar en oud-programmaleider Dementiezorg voor Elkaar, deed wekelijks verslag van de serie interviews die hij hield met de hoogleraren dementie om tot een gezamenlijk beeld te komen van de toekomst van de dementiezorg en -ondersteuning in Nederland. Inmiddels heeft Karlijn Kwint het stokje overgenomen als programmaleider van Dementiezorg voor Elkaar.

Lees de andere blogs van Robbert Huijsman

Meer informatie? Neem contact op met:

KarlijnSenior adviseur kennispleinen
Karlijn
Kwint
Senior adviseur kennispleinen k.kwint@vilans.nl 06 15 55 15 78
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl