Tom van Boekholt

Tom van Boekholt

Invoering nieuwe wet medezeggenschap op 1 juli gaat door 

Op 1 juli treedt de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) in werking. Een belangrijk onderdeel van de wet is het onderdeel inspraak. Voor zorgorganisaties waar cliënten langdurig verblijven is het regelen van inspraak zelfs verplicht. Uiterlijk zes maanden na 1 juli (op 1 januari 2021) moeten cliëntenraden en zorgbestuurders een medezeggenschapsregeling opgesteld hebben. Hoe pakt u dat aan?

19-06-2020

Door de coronacrisis is het voor veel organisaties lastig hier nu aan te werken. Daarom benaderden zij minister De Jonge in april met het verzoek om de termijn te verruimen waarop individuele cliëntenraden met de instellingsbesturen deze nieuwe regelingen moeten hebben afgesproken.

In een brief laat de minister weten dat er geen uitstel wordt verleend. Wel is er coulance en zal de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) niet handhaven als de medezeggenschapsregeling niet op tijd klaar is. De IGJ handhaaft wél dat organisaties de wet vanaf 1 juli volgen.

Hoe geeft u medezeggenschap vorm?

Om organisaties te helpen bij het vormgeven van een medezeggenschapsregeling worden er verschillende ondersteunende materialen ontwikkeld door het veld. Het Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg (NCZ) ontwikkelde bijvoorbeeld verschillende modelregelingen. Er zijn modelregelingen voor de verschillende sectoren: 

Het model voor de eerstelijnszorg wordt op termijn nog vervangen door een gezamenlijk model.

‘De modelregelingen zijn juridisch getoetst door het ministerie. De reden waarom we voor de verschillende sectoren modelregelingen gemaakt hebben, is omdat er per sector verschillen zijn, bijvoorbeeld op het gebied van wetgeving zoals de Wet zorg en dwang,’ zegt Marika Biacsics, directeur-bestuurder van NCZ.

‘Betrek cliëntenraden bij besluitvorming’

‘De regelingen die wij gemaakt hebben zijn een belangrijke basis. Er móet veel van de nieuwe wet, maar er mág ook heel veel. En daar moet binnen organisaties discussie over zijn.’

Het doel van de nieuwe wet is dat het cliëntenperspectief meer naar voren komt.

‘De grootste discussiepunten gaan onder meer over het tijdig betrekken van cliëntenraden. Tussen bestuurders en cliëntenraden is op dat gebied vaak een spanningsveld. Het doel van de nieuwe wet is dat het cliëntenperspectief meer naar voren komt. Bestuurders kunnen vanwege het Instemmingsrecht niet door zónder de cliëntenraad. Betrek ze dus al in een vroeg stadium bij de besluitvorming. Dat heeft nog niet iedere zorgbestuurders heel scherp op zijn netvlies. Veel onderwerpen die nu aan bod komen tijdens de coronacrisis, zoals de bezoekregeling, zijn bij uitstek thema’s waar een cliëntenraad een hele belangrijke rol in speelt.’

Gehandicaptensector

Het LSR, landelijk steunpunt (mede)zeggenschap, maakte samen met de VGN en Kansplus een modelregeling en handreiking voor medezeggenschap in de gehandicaptensector. Volgens Jasper Boele, directeur van het LSR, is de discussie over het versoepelen van de bezoekregeling een mooie kans voor de cliëntenraden: ‘De situatie in de gehandicaptensector is veel diverser dan de situatie in de verpleeghuizen. Het is dus belangrijk om afspraken te maken op maat. Cliëntenraden spelen bij het maken van keuzes en afspraken een belangrijke rol. Het is dan ook belangrijk dat cliëntenraden weten wat cliënten zélf willen.’

Handreiking Vilans

Vilans maakte eerder al een handreiking over het nieuwe onderdeel inspraak in de nieuwe Wmcz 2018. Deze handreiking geeft u een overzicht van wat inspraak is. Ook geven we u inspirerende voorbeelden uit de praktijk die u kunnen helpen om met inspraak aan de slag te gaan.

Download de handreiking

Meer informatie? Neem contact op met:

IngeExpert
Inge
Redeker
Expert i.redeker@vilans.nl 06 29 97 00 46
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl