KISS - Keep it simple and short

De uitvoering van de Wet langdurige zorg (Wlz) kan slimmer. Met meer zeggenschap en maatwerk voor cliënten en met minder bureaucratie en regels. Dat vinden meer dan 30 bestuurders in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Zij zetten zich in om de langdurige zorg overzichtelijker en eenvoudiger te maken in het project KISS: keep it simple and short.

Zorgmedewerkers hebben voor hun vak gekozen omdat ze met aandacht zorg en ondersteuning willen bieden. Cliënten willen vooral eenvoud, ondersteund worden in hun dagelijks leven en eigen keuzes kunnen maken. De vele wetten, regels en instanties werken daaraan niet mee.

Dat moet anders, vinden 30 bestuurders in de langdurende zorg. Zij willen de zorg eenvoudiger en beter laten functioneren, zodat cliënten meer kwaliteit van leven ervaren en medewerkers in hun kracht staan. Zij willen dit doen door alles wat voor de cliënt geen waarde heeft achterwege te laten en hem of haar meer eigen regie te geven bij belangrijke keuzes.

Gezamenlijk leren in experimenten

De leden van KISS zetten zich in om de zorg samen met systeempartijen te veranderen. Dit doen ze door gezamenlijk te leren in experimenten en actief kennis te delen met elkaar. De 3 belangrijkste thema’s waar de leden van KISS zich voor inzetten zijn:

 • Contracteren op basis van vertrouwen 
 • Verantwoording op basis van resultaat 
 • Persoonsvolgende zorg en bekostiging

KISS wil WLZ slimmer maken

In 2014 nam een groep bestuurders uit de gehandicaptenzorg en ouderenzorg het initiatief om de Wlz tot in detail uit te pluizen. Zij wilden de wet goed begrijpen en inhoud doorleven. Dat leidde tot een analyse van de wet en een aantal klantreizen. Een van de inzichten die dat opleverde, was dat de uitvoering van de wet onvoldoende recht doet aan de kern van zorg: transparante, betaalbare, kwalitatief goede zorg die voor iedereen toegankelijk is.

Bekijk ook de LinkedIn-groep van KISS

De bestuurders besloten zich in te zetten voor een meer efficiënte en effectieve uitvoering. Dat gold voor de zorgaanbieders, maar ook voor de betrokken brancheorganisaties, cliëntenorganisaties, NZa, VWS en IGZ. Zorgkantoren, Zorgverzekeraars Nederland, Zorginstituut en cliëntenorganisaties hebben aangegeven graag mee te denken en mee te werken aan de doelen van KISS.

KISS Keep it simple and short

Waar we naartoe willen

Een complete transformatie van het hele stelsel op korte termijn is niet mogelijk. Wijzigingen binnen het stelsel wel. De bereidheid daaraan te werken is groot, zo blijkt ook uit de vele initiatieven en projecten op onze KISS-thema’s.

Zorgorganisaties willen graag het KISS-denken uitproberen en invoeren, waar nodig geholpen door de landelijke partijen en zorgkantoren. Maar ook landelijke instanties worstelen met de vraag hoe het eenvoudiger kan en willen dit graag onderzoeken met zorgorganisaties.

Op deze lijn gaan we verder. We onderkennen dat we elkaar nodig hebben om het enorme vraagstuk van het complexe zorgsysteem, dat al gauw afleidt van aandacht voor de cliënt, aan te pakken. Onze stappen:

 • Initiatieven en voorstellen van de verschillende organisaties verbinden waarbij deelnemers en stakeholders kunnen meedenken en aansluiten. We sluiten aan op een landelijke beweging en zoeken verbinding met initiatieven als Radicale Vernieuwing Verpleeghuiszorg en de experimenten met persoonsvolgende bekostiging in Rotterdam e.o. en Zuid-Limburg. Er zijn meer manieren om de gestelde doelen te bereiken. 
 • Met de inzichten die we opdoen ontwikkelen we het gedachtengoed van KISS verder: KISS 2.0.

De activiteiten van KISS worden ondersteund door een Kernteam van bestuurders:

 • Irma Harmelink van Elver 
 • Silvia Timmer van Het Baken 
 • Greet Prins van Philadelphia 
 • Henk Nies van Vilans 
 • Julianne Meijers van Siza 
 • Adrie van Osch van Brabantzorg

Meer informatie? Neem contact op met:

HenkDirecteur strategie en ontwikkeling
Henk
Nies
Directeur strategie en ontwikkeling h.nies@vilans.nl 06 22 49 88 62
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl