Naar hoofdinhoud Naar footer

Medisch-generalistische zorg in de regio

Door de toenemende complexiteit van zorgvragen in combinatie met een groeiende schaarste aan zorgprofessionals wordt het steeds moeilijker voor kwetsbare cliënten om toegang tot zorg geleverd vanuit huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten te krijgen. Hoe organiseren en garanderen we nu en in de toekomst medische zorg aan kwetsbare ouderen en mensen met een beperking die 24-uurs zorg nodig hebben? Hoe gaan we om met de beperkte capaciteit en de ongelijke verdeling van capaciteit tussen regio’s? Voor regio’s wordt het steeds lastiger om dit zelfstandig op te lossen.

In het programma Medisch generalistische zorg in de regio gaat Vilans, in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Erasmus Universiteit Rotterdam en regio’s op zoek naar écht andere manieren van het organiseren van medisch generalistische zorg (MGZ). We brengen dit met regio's in kaart, om daarna gezamenlijk stappen te zetten voor een toekomstbestendige medische zorg. 

De urgentie is hoog. We zien dat regio’s aan de slag zijn met een toekomstvisie op medische zorg en behandeling. Bij het zoeken naar nieuwe wegen staat goed beschouwd niet de schaarste centraal. Het gaat over anders kijken naar samenwerken rond medische zorg. Het anders benutten en organiseren van kennis en expertise van de verschillende behandelaren rondom een cliënt.

Joyce Theunissen, Programmaleider Medisch generalistische zorg in de regio

Ondersteuningsteam MGZ in de regio voor strategie en implementatie

In het programma Medisch generalistische zorg in de regio ondersteunen en stimuleren we regionale initiatieven die met MGZ aan de slag zijn - of willen gaan - bij het vinden en ontwikkelen van organisatie- en domeinoverstijgende, innovatieve oplossingen. We faciliteren versnelling door ondersteuning te bieden op vraagstukken rondom strategie en implementatie. Samen met regionale partners brengen we in kaart wat nodig is voor het zetten van de volgende stap naar een toekomstbestendige medische zorg in de betreffende regio. Daarbij is het (bestuurlijk) eigenaarschap belegd bij het regioproject.

Hoe komt uw regio in aanmerking voor ondersteuning?

 Vanuit het programma Medisch-generalistische zorg in de regio staat een ervaren ondersteuningsteam klaar om samen met u de medisch-generalistische zorg toekomstbestendig, regionaal te organiseren. De ondersteuning kan op verschillende manieren worden aangevraagd:

Via een domeinoverstijgende regiotafel V&V of GHZ De penvoerder vanuit de regiotafel is eigenaar van het MGZ-project. Het eerste contact loopt via de betrokken ondersteuner van het team Waardigheid en trots in de regio.

Via een zelfstandig, regionaal initiatief Er wordt vanuit de regio een projectleider en/of contactpersoon aangesteld voor het MGZ-project. Het initiatief heeft een eigenaar. Verbinding met een regiotafel is gewenst, maar niet noodzakelijk. Aanmelding kan via mgzinderegio@vilans.nl.

Domeinoverstijgend samenwerken MGZ

Het programma Medisch generalistische zorg in de regio werkt samen met zorgkantoren, zorgbestuurders en beleidsmakers, specialisten ouderengeneeskunde (SO), Artsen verstandelijk gehandicapten (AVG’s), huisartsen en huisartsendiensten aan het beter laten aansluiten op de vraag in de regio. De ruggensteun is breed. De Nederlandse Zorg autoriteit (NZa) werkt aan aanpalende vraagstukken. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) werkt aan regionaal toezicht en het Zorginstituut Nederland (ZiN) werkt, samen met veldpartijen, aan het herzien van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Vanuit het programma Medisch generalistische zorg in de regio werken we in lijn met het integraal zorgakkoord.

Rol van Vilans, Erasmus Universiteit en VWS

Vilans heeft in het MGZ in de regio-programma de rol als strategisch adviseur en implementatiedeskundige voor de regio’s en vormt hierbij de verbindende rol tussen zorgorganisaties, zorgkantoren, zorgverzekeraars, huisartsendiensten en VWS. Daarnaast is Vilans kennisverspreider en aanspreekpunt voor regionale initiatieven. Erasmus Universiteit Rotterdam voert een formatieve evaluatie uit in een aantal regio’s, in bestuurlijke netwerken en bij beleidsmakers om zo geleerde lessen uit de regio’s én de consequenties voor beleid duidelijk te krijgen. VWS is de verbinder met landelijk beleid, wet- en regelgeving en relevante systeempartijen.                        

Tips bij dit project

Er zijn geen tips bij dit project

Deel deze pagina via:

Onze contactpersonen bij dit project