Naar hoofdinhoud Naar footer

Uitvoeren Health Impact Bond

In deze bouwsteen staan de stappen beschreven die doorlopen kunnen worden bij het praktisch uitvoeren van de HIB.

Stappen

  • Zorg dat er voor de HIB een organisatie (stichting) is die de geldstromen beheert. Hierbij is een bankrekening nodig en één aanspreekpunt voor investeerders. 
  • Maak de contracten met onderaannemers, denk hierbij aan de fysiotherapeuten.
  • Maak afspraken over declaratie en hoe geldstromen gaan lopen.
  • Zet een registratiesysteem op om de info voor de monitoring in vast te leggen. 
  • Bepaal wie het eigenaarschap van data heeft en hoe het databeheer gaat, denk aan een kader Privacy & Geheimhouding van persoonsgegevens. 
  • De monitorende partij maakt de voortgangsrapportages met informatie zoals: aantal (verdeeld over gemeenten en drop outs) en kenmerken (bijvoorbeeld leeftijd) van deelnemers en welke valpreventietraining, verwijzer naar valpreventie, ervaringen deelnemers (vragenlijst), resultaten, prognose en financiën. De kwartaal voortgangsrapportages voor de stuurgroep worden in concept met de kerngroep besproken en zo nodig aangevuld. Daarna gaat de kwartaalrapportage pas naar stuurgroep. 
  • Plan stuurgroepoverleggen met investeerders en uitbetalers in en houdt deze overleggen. 

Dilemma’s

  • Aan de ene kant is zaken juridisch vastleggen fijn omdat je daarop kan terugvallen zodra het anders verloopt dan gepland. Aan de andere kant is het lastig om kortcyclisch en effectief bij te sturen omdat een wijziging in het contract zorgt dat het opnieuw ondertekend moet worden door de betrokken partijen (outcome en investeerders). Daardoor kan het op gespannen voet staan met de maatschappelijke impact die je wil maken; voor de maatschappelijk impact moet je juist wendbaar zijn.
  • Er staat een aantal exit-criteria voor de verschillende partners in het contract. Dit vraagt continu aandacht. Voor de HIB sturen we daarom actief en continu op het aantal deelnemers aan de valpreventie zodat de HIB volgens de afgesproken parameters loopt. Dit staat soms op gespannen voet met het aantal deelnemers dat zich aanmeldt.